Your search returned 5 results from 128710 records. Subscribe to this search

|
ครบรอบ 36 ปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

by สำนักงบประมาณ.

Call number: 306.3 ส215ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 306.3 ส215ค] (1).

สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 70 (28 มิถุนายน 2545) / สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Call number: 320.4 ส215ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2545Availability: No items available Special Status (2).

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน / วิทยานิพนธ์ของ สมยศ อักษร.

by สมยศ อักษร.

Call number: 352.4 ส166ค 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. พัฒนาสังคม) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Availability: Items available for reference: [Call number: 352.4 ส166ค 2546] (2). Special Status (1).

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วืเคราะห์งบประมาณที่มีต่อความสำเร็จของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ = The opinions of budget analyst on the success of strategic performance based budgeting / วิทยานิพนธ์ของ พิชามญชุ์ แจงจำรูญ.

by พิชามญชุ์ แจงจำรูญ.

Call number: 352.4 พ322ค 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ( ศศ.ม. รัฐศาสตร์ ) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Availability: Items available for reference: [Call number: 352.4 พ322ค 2547] (3).

50 ปี สำนักงบประมาณ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักงบประมาณ.

Call number: 352.49593 ง155ห 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 352.49593 ง155ห 2552] (1).