Your search returned 13 results from 129213 records. Subscribe to this search

|
การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อชนบท

by จรัญ จันทลักขณา.

Call number: 636.08 จ17ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 636.08 จ17ก] (1).

รายงานผลงานวิจัยสาขาผลิตปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2532 = Annual report on production reseoarch 1989 / กรมปศุสัตว์.

by กรมปศุสัตว์.

Call number: 636 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2532]Availability: Items available for reference: [Call number: 636 ก17ร] (1).

คู่มือการทำสวนครัวและเลี้ยงสัตว์

by เกษตร (นามแฝง).

Call number: 630 ก Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : คลังวิทยา, 2503Availability: No items available

ขายอาชีพ

by อาชีวะ (นามแฝง).

Call number: 636 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2513Availability: No items available

ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630 ม19ธ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538Availability: No items available

สัตวบาล [วารสาร]

by สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย.

Call number: Serial Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Online access: Click here to access online | สารบัญวารสาร Availability: No items available

การประกันคุณภาพการผลิตสัตว์ จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค / มหาวิทยาลัยเชัยงใหม่.

by การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ศาสตร์ ( (ครั้งที่ 3 : 2545 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร [, บรรณาธิการ.] | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.

Call number: 636 ก2711 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 636 ก2711] (1).

การประชุมสัมมนาวิชาการผู้ปฎิบัติงานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 10 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคลอีสาน.

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคลอีสาน.

Call number: 636 ท518ก 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สกลนคร : มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 636 ท518ก 2549] (1).

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ / ชาญณรงค์ ชมนาวัง.

by ชาญณรงค์ ชมนาวัง.

Call number: 639.3 ช234ท 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639.3 ช234ท 2555] (1).

สุขศาสตร์ปศุสัตว์ = Livestock hygiene / จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์.

by จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์.

Call number: 636.0893 จ111ส 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Other title: Livestock hygiene.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 636.0893 จ111ส 2559] (6).

ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาการปฐมพยาบาลสัตว์เบื้องต้น = The attitudes of Animal Nurse student on fundamentals Animal first Aid learning / รายงานการวิจัยของ ศิริรัตน์ พรหมจารีต.

by ศิริรัตน์ พรหมจารีต | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 636.08 ศ373ท 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Dissertation note: วิทยานิพนธ์ () -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Other title: The attitudes of Animal Nurse student on fundamentals Animal first Aid learning.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 636.08 ศ373ท 2558] (1).