Refine your search

Your search returned 79 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 13 กันยายน 2535

by คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง.

Call number: 324.9593 ค14ร Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : แม็ทส์ปอยท์, 2537Availability: No items available

รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 7 สิงหาคม 2537

by คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม.

Call number: 324.9593 ค14ร Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แม็ทส์ปอยท์, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 324.9593 ค14ร] (1).

ปาฐกถาของผู้แทนราษฎรเรื่อง สภาพของจังหวัดต่าง ๆ

by สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย.

Call number: 307.76 ส16ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307.76 ส16ป] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประสานงานกับข้ราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอในการให้บริการประชาชน.

by กรมการปกครอง.

Call number: 328.3 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2539Availability: No items available

รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประสานงานกับข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอในการให้บริการประชาชน.

by กรมการปกครอง.

Call number: 328.3 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2539Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 328.3 ก17ร] (5).

รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กรกฎาคม 2538

by กรมการปกครอง.

Call number: 324.6 ม19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2539Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 324.6 ม19ร] (4). Items available for reference: [Call number: 324.6 ม19ร] (1).

รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 2 กรกฎาคม 2538 / คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 3 จังหวัดมหาสารคาม

by คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 3 จังหวัดมหาสารคาม.

Call number: 324.9593 ค14ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ม.ป.พ, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 324.9593 ค14ร] (1).

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 ปรับปรุง พ.ศ. 2538

by ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.

Call number: 342.07 พ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 342.07 พ17] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน / สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย.

Call number: 328.3 บ1143ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 254?Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 328.3 บ1143ร] (1).

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย คณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 พรรคการเมือง พ.ศ.2541 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Call number: 342.07 พ17 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2541Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.07 พ17] (6).

รายงานการวิจัยปัจจัยที่เป็นมูลเหตุให้เกิดบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Call number: 324.6 ก27611ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: Items available for reference: [Call number: 324.6 ก27611ร] (1).

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒสภา พ.ศ. 2541; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Call number: 342.593 พ1711 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 พ1711 2542] (1).

พระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

Call number: 342.07 พ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.07 พ17] (2).

การเลือกตั้งระบบใหม่ [วีดีทัศน์].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: VC L027 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC L027] (2).