Your search returned 29 results from 128637 records. Subscribe to this search

|
คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์...[และคนอื่นๆ]

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.

Call number: 001.4 ค416 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 ค416] (1).

ชุดวิชาวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน การวิจัยเชิงคุณภาพ เล่มที่ 6 / อลิศรา ชูชาติ

by อลิศรา ชูชาติ.

Call number: 001.4 อ17ช Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 อ17ช] (1).

การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative Research / นิศา ชูโต

by นิศา ชูโต.

Call number: 001.4 น38ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.การพิมพ์, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 น38ก] (1).

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: 001.4225 ส46ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4225 ส46ก] (2).

การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม : แนวคิดและวิธีวิจัย / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.

by กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.

Call number: 001.4 ก343ก 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 ก343ก 2546] (2).

ตำราประกอบการสอนและการวิจัย การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.

Call number: 001.42 ต217 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.42 ต217] (1).

การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / จุมพล หนิมพานิช.

by จุมพล หนิมพานิช.

Call number: 320.072 จ466ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 320.072 จ466ก 2550] (4), ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [Call number: 320.072 จ466ก 2550] (2).

การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม : แนวคิดและวิธีวิจัย / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.

by กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.

Call number: 001.4 ก343ก 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 ก343ก 2550] (1).

การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative Research / นิศา ชูโต.

by นิศา ชูโต.

Call number: 001.4 น382ก 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พริ้นต์โพร, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 น382ก 2551] (2).

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ตั้งชลทิพย์.

by เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ | กาญจนา ตั้งชลทิพย์.

Call number: 001.4225 บ532ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4225 บ532ก 2552] (3).

ระเบียบการวิจัยแบบผสม [ดีวีดี] /มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: CD E0379 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Items available for loan: VCD/ชั้น 6 [Call number: CD E0379] (1).

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.4 ช26ศ 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 ช26ศ 2552] (1).

การวิจัยเชิงคุณภาพ ในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / จุมพล หนิมพานิช.

by จุมพล หนิมพานิช.

Call number: 320.07 จ4667 ก 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 320.07 จ4667 ก 2551] (2).

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปัญหาสารเสพติด / อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ].

by อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 362.29 ว3431 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 362.29 ว3431 2555] (3).

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: 001.4 ส462ว 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 ส462ว 2555] (2).

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม.

by สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | กรรณิการ์ สุขเกษม.

Call number: 001.42 ส422ว 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.42 ส422ว 2551] (2).

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: 001.4225 ส462ก 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4225 ส462ก 2554] (2).

วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in education / รัตนะ บัวสนธ์.

by รัตนะ บัวสนธ์.

Call number: 370.72 ร114ว 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Other title: Qualitative research in education.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.72 ร114ว 2556] (10).

การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / องอาจ นัยพัฒน์.

by องอาจ นัยพัฒน์.

Call number: 001.4 อ129ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: Research design: quantitative, queltative, and mixed methods approaches.Availability: No items available Checked out (1).