Your search returned 26 results from 128712 records. Subscribe to this search

|
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับชาวบ้าน / คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

by คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Call number: 600 ค14ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 600 ค14ว] (2).

สวนยางพาราในประเทศไทย : หลักการปลูกและปฏิบัติ / สวัสดิ์ วีระเดชะ.

by สวัสดิ์ วีระเดชะ.

Call number: 633 ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2503Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633 ส] (2).

ความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตยางพาราในจังหวัดหนองคาย = Needs of farmers tow ard the promotion of Para Rubber production in Changwat Nongkhai / ประครอง ส่งเสริม.

by ประครอง ส่งเสริม.

Call number: 633.89 ป171ค Material type: book Book; Format: print Publisher: 2542. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วม. ส่งเสริมการเกษตร)- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542 Availability: Items available for reference: [Call number: 633.89 ป171ค] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำสวนยางพาราในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ / ขจรฤทธิ์ แก้วไตรรัตน์.

by ขจรฤทธิ์ แก้วไตรรัตน์.

Call number: 633.89 ข127ศ 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตของเกษตรชาวสวนยาง / พูลศักดิ์ อินทรโยธา... [และคนอื่นๆ]

by พูลศักดิ์ อินทรโยธา.

Call number: 630.92 ร262 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วัฒนพงศ์การพิมพ์ 2548Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 630.92 ร262 2548] (1).

การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราของประเทศไทย / การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ สาธิต สายศร.

by สาธิต สายศร.

Call number: 382.6 ส243ก 2543 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2543Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บริหารธุรกิจ) -- มหาเกษตรศาสตร์, 2543. Availability: Items available for reference: [Call number: 382.6 ส243ก 2543] (1).

เอกสารวิชาการยางพารา / กรมวิชาการเกษตร.

by กรมวิชาการเกษตร.

Call number: 633.8952 ว322อ 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633.8952 ว322อ 2548] (1).

หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนกลุ่มทะเลสาบสงขลา / กิตติ ตันไทย.

by กิตติ ตันไทย.

Call number: 330.9593 ก344ห 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก344ห 2552] (2).

"ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน" : Natural rubber in the northeast : apporpriate and sustainable management/ มานัส ลอศิริกุล, บรรณาธิการ.

by การประชุมวิชาการระดับชาติ (งานเกษตรอีสานใต้) | มานัส ลอศิริกุล [บรรณาธิการ.].

Call number: 633.8952 ก275ย 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 633.8952 ก275ย 2553] (1).

ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยางพาราและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

by ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

Call number: 338.9594 ป3571ท 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 338.9594 ป3571ท 2554] (2).

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยางพาราไทย : ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ และ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์.

by ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ | เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ [ผู้แต่งร่วม.].

Call number: 658.5 ด726ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนมนับมนุนการวิจัย, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.5 ด726ก 2552] (2).

รายงานการวิจัย โซ่อุปทานของยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะและถุงมือยาง = Rubber supply chain for tyre and rubber glove products / เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์, วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ และ ศุทธินี กล่อมแสร์.

by เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ | วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ | ศุทธินี กล่อมแสร์.

Call number: 633.89 ต611ร 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553Other title: Rubber supply chain for tyre and rubber glove products.Availability: Items available for reference: [Call number: 633.89 ต611ร 2553] (1).

ผลิตภัณฑ์ยาง : กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี = Rubber Products: Manufacturing & Technology / วราภรณ์ ขจรไชยกูล.

by วราภรณ์ ขจรไชยกูล.

Call number: 678.3 ว172ผ 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554Other title: Rubber Products: Manufacturing & Technology.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 678.3 ว172ผ 2554] (3).

การปลูกยางพารา / ภูวดล วิริยะพันธ์.

by ภูวดล วิริยะพันธ์.

Call number: 633.895 ภ417ก 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633.895 ภ417ก 2555] (2).

การปลูกยางพารา / ภูวดล วิริยะพันธ์.

by ภูวดล วิริยะพันธ์.

Call number: 633.89 ภ417ก 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633.89 ภ417ก 2549] (2).

จาก "น้ำยาง" สู่ "ผลิตภัณฑ์ยาง" : หนังสือชุดความรู้ยางพารา ม.อ. เล่มที่ 2 / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 633.89 ส121 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาล์, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633.89 ส121 2557] (1).

สวนยาง ไม้ยาง น้ำยาง และยางแผ่น / นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ.

by สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Call number: 633.89 ส175 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633.89 ส175 2557] (1).

วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ : ยางพารากับท้องถิ่น / ทองอุ่น มั่นหมาย.

by ทองอุ่น มั่นหมาย.

Call number: 633.89 ท192ว 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557Other title: Production and security of life in sisaket : rubber plantation and local community.Availability: Items available for reference: [Call number: 633.89 ท192ว 2557] (1).

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬ / วิทยานิพนธ์ของ ไพบูลย์ พลเมืองศรี.

by ไพบูลย์ พลเมืองศรี.

Call number: 633.89 พ957ป 2559 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559. Other title: Factors influenced decision makiung in using fertilizer for rubber trees of farmers in bueng kan province.Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 633.89 พ957ป 2559] (2).