Your search returned 33 results from 129093 records. Subscribe to this search

|
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย

by กรมศิลปากร.

Call number: 631.092069 ก17พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: No items available

ชาวนาไทยกับการเปลี่ยนแปลง / แปลโดยสุเทพ สุนทรเภสัช

by โรสเซ็น, จอร์จ | สุเทพ สุนทรเภสัช [, ผู้แปล].

Call number: 301.35 ร88ช Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2519Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 301.35 ร88ช] (1).

กบฏชาวนา / วุฒิชัย มูลศิลป์ และธรรมนิตย์ วราภรณ์.

by วุฒิชัย มูลศิลป์ | ธรรมนิตย์ วราภรณ์.

Call number: 323.3 ว43ก 2525 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525Availability: No items available

ที่ดินกับชาวนา "ปฏิรูป" หรือ "ปฏิวัติ"

by เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.

Call number: 333 ก57ท Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333 ก57ท] (1).

ชาวนาชัยนาท : สภาพความเป็นอยู่กับผลกระทบจากระดับราคาที่สูงขึ้น พ.ศ.2518, รายงานผลการวิจัย / ผู้เข้ารับการอบรมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์รุ่นที่ 10

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 301.352 ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ปAvailability: No items available

ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของชาวนา

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 301.352072 ช26ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528Availability: No items available

ภาวะหนี้สินและการค้าข้าวของชาวนาภาคกลาง ประเทศไทย พ.ศ.2510/11

by อุทิศ นาคสวัสดิ์.

Call number: 630.9593 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติร่วมกับ USOM ดำเนินการวิจัยและจัดพิมพ์, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: 630.9593 อ] (1).

หนุ่มชาวนา, หนังสือส่งเสริมการอ่านชั้นมัธยมศึกษา / นิมิตร ภูมิถาวร

by นิมิตร ภูมิถาวร.

Call number: 631.092 น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 631.092 น] (4).

สีสันวรรณกรรม [วีดิทัศน์] /สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: VC D0184 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC D0184] (1).

ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจและชุมชนชาวนา / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา...[และคนอื่นๆ]

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Call number: 305.555 ท198 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.555 ท198 2541] (5).

การศึกษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวนาไทย : กรณีศึกษาเฉพาะบ้านหนองประดู่ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี / ปริญญานิพนธ์ ของ ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.

by ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.

Call number: 631.092 ช112ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2543. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543. Availability: No items available Special Status (1).

ข้าวกับวิถีชีวิตไทย [วีดิทัศน์] /สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: VC E0710 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2541Dissertation note: สารบัญ : เรื่องที่ 1. หมู่บ้านชาวนาภาคเหนือ -- เรื่องที่ 2. หมู่บ้านชาวนาภาคอีสาน -- เรื่องที่ 3. หมู่บ้านชาวนาภาคกลาง -- เรื่องที่ 4. หมู่บ้านชาวนาภาคใต้ -- เรื่องที่ 5. ข้าวคือชีวิต. Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E0710] (1). Special Status (1).

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง / มณีมัย ทองอยู่.

by มณีมัย ทองอยู่.

Call number: 305.963 ม143ก 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.963 ม143ก 2546] (3).

การปรับตัวของชาวนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ศึกษากรณี : การประกอบอาชีพนอกไร่นากับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ [CD-ROM] /สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Call number: CD1 2126 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : สำนัก, 2548Availability: Items available for loan: ซีดีรอม/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: CD1 2126] (1).

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่อชุมชนชาวนาไทยอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านอีสานแดง จ.สกลนคร / วิทยานิพนธ์ของ พระมหาอัมพร จำปาลา.

by พระมหาอัมพร จำปาลา.

Call number: 307.1412 พ1711ผ 2536 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2536Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (มานุษย์วิทยามหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. Availability: Items available for reference: [Call number: 307.1412 พ1711ผ 2536] (1).

ชาวนาสองฝั่งโขง : ชีวิต วัฒนธรรมและจิตสำนึก / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา [, บรรณาธิการ.].

Call number: 305.555 ช275 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.555 ช275 2549] (4).

ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

by ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

Call number: 633.18 ธ122ข Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ธ122ข] (2).

วิถีชีวิตชาวนาภาคกลางโจทย์ใหม่ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง / สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง.

by สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง.

Call number: 633.18 พ113 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633.18 พ113 2553] (2).