Your search returned 17 results from 128821 records. Subscribe to this search

|
ข้าวหอมมะลิไทย : สูตรอาหารต้นตำรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ / กรมการค้าต่างประเทศ.

by กรมการค้าต่างประเทศ.

Call number: 641.5 ก271ข Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2547]Availability: Items available for reference: [Call number: 641.5 ก271ข] (1).

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการตลาดข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 633.18 ธ152ร 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ธ152ร 2547] (1).

ข้าวหอมมะลิไทย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: 639.31 ม247ห 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 639.31 ม247ห 2547] (1).

รายงานการวิจัยการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ในสภาพพื้นที่ดินเค็มหนองบ่อ จังหวัดมหาสารคาม / บุญธรรม หวานอารมณ์...[และคนอื่นๆ].

by บุญธรรม หวานอารมณ์ | บุญธรรม หวานอารมณ์.

Call number: 639.31 บ434ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 639.31 บ434ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / มานัส ลิศิริกุล และ ประสิทธิ์ กาญจนา.

by มานัส ลิศิริกุล | ประสิทธิ์ กาญจนา.

Call number: 633.18 ม2511ร 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ม2511ร 2549] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / มานัส ลิศิริกุล และ ประสิทธิ์ กาญจนา.

by มานัส ลิศิริกุล | ประสิทธิ์ กาญจนา.

Call number: 633.18 ม2511ร 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ม2511ร 2549] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร / เฉลียว บุญมั่น และ อุทัย อันพิมพ์.

by เฉลียว บุญมั่น | อุทัย อันพิมพ์.

Call number: 633.18 ฉ573ร 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ฉ573ร 2549] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ / เรวัติ ชัยราช และ จินดามณี แสงกาญจวนิช.

by เรวัติ ชัยราช | จินดามณี แสงกาญจวนิช.

Call number: 633.18 ร5711ร 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ร5711ร 2549] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ / สมชัย สวาสดิพันธ์ และ ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์.

by สมชัย สวาสดิพันธ์ | ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์.

Call number: 633.18 ส162ร 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ส162ร 2549] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทสังเคราะห์รายงานการวิจัยความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาความนากจนสำหรับเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / นันทิยา หุตานุวัตร.

by นันทิยา หุตานุวัตร.

Call number: 633.18 น115ร 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 น115ร 2549] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / ปราณีต งามเสน่ท์ และ สังวาล แก่นโส.

by ปราณีต งามเสน่ท์ | สังวาล แก่นโส.

Call number: 633.18 ป724ร 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ป724ร 2549] (1).

ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน / นันทิยา หุตานุวัตร.

by นันทิยา หุตานุวัตร.

Call number: 633.18 น115ข 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบราชธานี, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 633.18 น115ข 2550] (1).

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตข้าวของชุมชนในอีสาน : กรณีศึกษาการปลูกข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ในเขตทุ้งกุลาร้องไห้ / วิทยานิพนธ์ของ สุภาวดี บุญเจือ.

by สุภาวดี บุญเจือ.

Call number: 633.18 ส462ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม)--สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ส462ก 2550] (1).

รูปแบบการพัฒนาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติงานของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิด้วยปุ๋ยอินทรีย์ โดยความร่วมมือของสำนักงานสภาเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ ประจักร์ บุญกาพิมพ์.

by ประจักร์ บุญกาพิมพ์.

Call number: 633.18 ป17ร 2558. Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558. Other title: A model for development knowledge, attitudes and job performance of organic jasmine rice farmers through the cooperation between the office of farmers council and local government organization in Roi-ed province.Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 633.18 ป17ร 2558.] (2).

ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด / รวิสสาข์ สุชาโต, อิสริยา บุญญะศิริ และกุลภา กุลดิลก.

by รวิสสาข์ สุชาโต.

Call number: 338.17318 ร173ข 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2556Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.17318 ร173ข 2556] (1).

รายงานผลการศึกษา การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลินำร่อง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556 / สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด.

by สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด.

Call number: 338.642 ก584ร 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ร้อยเอ็ด : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด, 2556Availability: Items available for reference: [Call number: 338.642 ก584ร 2556] (1).

นโยบายจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ = Policy on supply chain management of jasmine rice thung kula ronghai / วิทยานิพนธ์ของ ธนพัฒน์ จงมีสุข.

by ธนพัฒน์ จงมีสุข | สัญญา เคณาภูมิ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 633.183 ธ156น 2563 Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2563. Other title: Policy on supply chain management of jasmine rice thung kula ronghai.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 633.183 ธ156น 2563] (2).