Your search returned 54 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
อาหารและการให้อาหารปลา กุ้ง / โดย อิทธิพร จันทร์เพ็ญ

by อิทธิพร จันทร์เพ็ญ.

Call number: 636 อ34อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ช่อนนทรี, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 636 อ34อ] (3).

กุ้งก้ามกราม / ชูศักดิ์ แสงธรรม.

by ชูศักดิ์ แสงธรรม.

Call number: 639.5 ช418ก 2532 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, 2532Availability: No items available

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม / ยนต์ มุสิก.

by ยนต์ มุสิก.

Call number: 639.543 ย15ก 2529 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 639.543 ย15ก 2529] (2).

การเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา (กุ้งกุลาดำ) / กลุ่มบัณฑิตเกษตรก้าวหน้า

by กลุ่มบัณฑิตเกษตรก้าวหน้า.

Call number: 639.5 ก17ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639.5 ก17ก] (3).

แนะวิธีสร้างวังกุ้ง

by เกรียงไกร ไทยอ่อน.

Call number: 639.5 ก616น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร, 2531Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639.5 ก616น] (1).

กุ้งแซบ้วยและกุ้งกุลาดำ.

by ปัญญา สุวรรณสมุทร.

Call number: 639.5 ป113ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639.5 ป113ก] (1).

กุ้งกุลาดำ / ชูศักดิ์ แสงธรรม.

by ชูศักดิ์ แสงธรรม.

Call number: 639.5 ส418ก 2532 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639.5 ส418ก 2532] (1).

รายงานการสัมมนาวิชาการประจำปี 2524 / กรมประมง.

by กรมประมง.

Call number: 639.2 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2535Availability: No items available

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ.

by ปัญญา สุวรรณสมุทร.

Call number: 639.5 ป113ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639.5 ป113ก] (1).

ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้ง = Natantia

by ประจวบ หลำอุบล.

Call number: 639.5 ป1711ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพประกอบ, ม.ป.ปAvailability: No items available

กุ้งก้ามกราม / ปัญญา สุวรรณสมุทร.

by ปัญญา สุวรรณสมุทร.

Call number: 639.5 ป113ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, ม.ป.ปAvailability: No items available

ประมวลประชุมวิชาการเรื่อง ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 3 / เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

by เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต [, บรรณาธิการ].

Call number: 333.952 ท17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 333.952 ท17] (1).

คู่มือการเลี้ยงปลา และกุ้ง

by สวัสดิ์ วีระเดชะ.

Call number: 39 ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2504Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 39 ส] (1).

มาทำนากุ้ง (แชบ๊วย) กันเถอะ / ธวัช อารีกุล.

by ธวัช อารีกุล.

Call number: 639.2 ธ17ม 2523 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639.2 ธ17ม 2523] (1).

เศรษฐกิจการผลิตกุ้งทะเล

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.3 ศ57ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัย วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2527Availability: No items available

แนวทางเร่งรัดเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออก / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.3 ศ57น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2533Availability: No items available

คู่มือการดำเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน / กรมพัฒนาที่ดิน.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 639.5 พ1135ค 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 639.5 พ1135ค 2546] (2).

รายงานผลการวิจัยเรื่องระบบการตลาดกุ้งกุลาดำของประเทศไทย = A Sdity on Black or Giant Tiger Prawn Marketing System of Thailand

by ทวี จินตธรรม.

Call number: 639.5 ท17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุมงานวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 2 (กรมประมง) กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 639.5 ท17ร] (2).

ผลกระทบของอุตสาหกรรมนากุ้งทีทมีต่อความสัมพันธ์ทางการผลิตของชุมชนชาวนา : ศึกษากรณีอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช / ปริญญานิพนธ์ ของ สนิท มณีดุลย์.

by สนิท มณีดุลย์.

Call number: 338.371543 ส153ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: 2539. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. พัฒนาศึกษาศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539. Availability: No items available Special Status (1).

หลักการใช้และการให้อาหารปลากุ้ง / โดย บุญชัย กิจสัมฤทธิ์โรจน์

by บุญชัย กิจสัมฤทธื์โรจน์.

Call number: 639 บ43ห Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 639 บ43ห] (3).