Your search returned 15 results from 128642 records. Subscribe to this search

|
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สู้วิกฤตน้ำด้วยเทคโนโลยีและการจัดการ" การประปานครหลวง

by การประปานครหลวง.

Call number: 363.61 ก27ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : การประปานครหลวง, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 363.61 ก27ก] (1).

สถาปนาครบรอบปีที่ 6

by การประปาส่วนภูมิภาค.

Call number: 363.61 ก27ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : การประปาส่วนภูมิภาค, 2528Availability: Items available for reference: [Call number: 363.61 ก27ส] (1).

ช่างประปา พื้นฐานช่างประปา เล่ม 2

by นคร แสงอ่อน.

Call number: 628.14 น11ช Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายอุปกรณ์ช่วยฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.14 น11ช] (1).

งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำประปาและน้ำกรองสถาบันราชภัฏมหาสารคาม / เนตรชนก จันทร์สว่าง, สุนันท์ บุตรศาสตร์ และ นิตยา แซ่ซิ้ม.

by เนตรชนก จันทร์สว่าง | นิตยา แซ่ซิ้ม | สุนันท์ บุตรศาสตร์.

Call number: 363.61 น567ก 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2540Availability: No items available Special Status (1).

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Participation in development administration of the village water supply committee, The department of health : a case study in muang district, Kalasin Provice / ศันสนีย์ นิจพานิช.

by ศันสนีย์ นิจพานิช.

Call number: 628.1 ศ115ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2542. Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.การบริหารการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542 Availability: No items available Special Status (1).

รายงานประจำปี การประปาส่วนภูมิภาค.

by การประปาส่วนภูมิภาค.

Call number: 363.61 ก275ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : การประปาส่วนภูมิภาค, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: 363.61 ก275ร] (3).

ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม / การค้นคว้าอิสระของ ภานุวัตร ภูวนารถ.

by ภานุวัตร ภูวนารถ.

Call number: 363.61 ภ254ค 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553 Dissertation note: การค้นคว้าอิสระ (ร.ม. รัฐศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 363.61 ภ254ค 2553] (4).

ความพึ่งพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองการประปา เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ ชวลิต เสาร์วิบูลย์.

by ชวลิต เสาร์วิบูลย์.

Call number: 352 ช177ค 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม. รัฐศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 352 ช177ค 2553] (2).

รวมกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปา / กรมทรัพยากรน้ำ.

by กรมทรัพยากรน้ำ.

Call number: 344.046 ท1711ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 344.046 ท1711ร] (1).

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขององค์การริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม / การค้นค้วาอิสระของ ลิ้ม มวลปาก.

by ลิ้ม มวลปาก.

Call number: 628.15 ล37ค 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: การค้นคว้าอิสระ (รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554. Other title: The Public Opinion Toward the Construction project of Water Supply Systems of Nonghee Sub-District orGanization, Papak District, Nakonpanom Province..Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 628.15 ล37ค 2554] (2).

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / การค้นคว้าอิสระของ กฤษณะ วัฒนะชุมพล.

by กฤษณะ วัฒนะชุมพล.

Call number: 628.15 ก17ค 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.รัฐศาสตร์)--มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2555. Other title: The Satisfaction of People with the Water Supply Management of Nong Kungsawan Sub-District Administrative Organization in Kosumphisai District, Maha Sarakham Province..Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 628.15 ก17ค 2555] (2).

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ อรอุมา สุระเสียง.

by อรอุมา สุระเสียง.

Call number: 628.15 อ179ค 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2556. Other title: The people's opinions on the quality of the water supply service of Nong Hang subdistrict administrative organization (SAO) of Kuchinarai district, Kalasin province.Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 628.15 อ179ค 2556] (1). Checked out (1).

ศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการกำจัดความขุ่นของระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / ธวัชชัย อุ่นศิริ และธีรภรณ์ ชินโซ.

by ธวัชชัย อุ่นศิริ | ธีรภรณ์ ชินโซ.

Call number: 628.15 ธ1711ศ 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Study the feasibility in improving the process of turbidity removal of the water supply system in Rajabhat Mahasarakham university.Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 628.15 ธ1711ศ 2556] (1).

วิศวกรรมการประปา = Water supply engineering / ทวีศักดิ์ วังไพศาล.

by ทวีศักดิ์ วังไพศาล.

Call number: 628.15 ท173ว 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Other title: Water supply engineering.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.15 ท173ว 2557] (2).

รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = A Model for work performance efficiency improvement of regional water supply officials in the South of Lao, s people democratic republic / วิทยานิพนธ์ของ ไก่คำ สุวันนะเมที.

by ไก่คำ สุวันนะเมที | รังสรรค์ สิงหเลิศ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 363.61 ก9121ร 2561 Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. Other title: A Model for work performance efficiency improvement of regional water supply officials in the South of Lao, s people democratic republic .Online access: Click here to access online Availability: No items available