Refine your search

Your search returned 234 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
บทความอภิปลายฉบับที่ 3108 วิเคราะห์นโยบายการค้าเกษตรกรรมของกลุ่มประชาคมยุโรปที่มีต่ออาเซียน

by ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์.

Call number: 380.13 จ49ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: No items available

สามทศวรรษอาเซียน = ASEAN in Three Decades / พิษณุ สุวรรณะชฎ ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ.

by พิษณุ สุวรรณะชฎ | กาญจนี ละอองศรี [, บรรณาธิการ.] | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ [, บรรณาธิการ.] | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Call number: 341.247 พ38ส Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 341.247 พ38ส] (2).

การประชุมสุดยอดอาเซียน [เทป] /สนทนาโดย สมศักดิ์ ชูโต

by สมศักดิ์ ชูโต.

Call number: TC 033 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: เทป/ชั้น 6 [Call number: TC 033] (1).

24 ปี อาเซียน [เทป] /สนทนาโดย สมศักดิ์ ชูโต

by สมศักดิ์ ชูโต.

Call number: TC 044 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สนถาบันนโยบายศึกษา, มปปAvailability: Items available for loan: เทป/ชั้น 6 [Call number: TC 044] (1).

อาเซียนกับประเทศไทย เนื่องในโอกาศครบรอบ 21 ปี [เทป] /สนทนาโดย สุขุมพันธุ์ บริพัตร.

by สุขุมพันธุ์ บรพัตร,ม.ร.ว.

Call number: TC 050 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: เทป/ชั้น 6 [Call number: TC 050] (1).

ไทยอาเซียน เวียดนามกับปัญหากัมพูชา [เทป] /สนทนาโดย วนิตา ศุภเศรษฐ์

by วนิตา ศุภเศรษฐ์.

Call number: TC 051 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: เทป/ชั้น 6 [Call number: TC 051] (1).

การร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน [เทป] /สนทนาโดย ไมตรี อึ้งภากรณ์

by ไมตรี อึ้งภากรณ์.

Call number: TC 057 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: เทป/ชั้น 6 [Call number: TC 057] (1).

อาเซียน [วิดีทัศน์] /บริษัท ฟ้าหลวง อินเอชั่น.

by บริษัท ฟ้าหลวง ครีเอชั่น.

Call number: VC E0631 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าหลวง, 2543Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E0631] (1).

อาเซียนใหม่ / สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 341.2473 อ41อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 341.2473 อ41อ] (2).

อาเซียนใหม่ / สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 341.2473 อ41อ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 341.2473 อ41อ] (2).

ข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศในอุษาคเนย์ / สมคิด พุทธศรี.

by สมคิด พุทธศรี | สมบูรณ์ ศิริประชัย [บรรณาธิการ.] | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 382.1 ส113ข 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 382.1 ส113ข 2551] (1).

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 341.2473 จ572ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 341.2473 จ572ก 2551] (1).

การสัมมนาเรื่อง วิกฤติเศรษฐกิจโลกจากสหภาพยุโรปสู่อาเซียน: อุปสรรคและโอกาส /

by การสัมมนาเรื่อง วิกฤติเศรษฐกิจโลกจากสหภาพยุโรปสู่อาเซียน: อุปสรรคและโอกาส (2552 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Call number: 330 ก278 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 330 ก278] (1).

ประชาคมอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Call number: 341.2473 ป1711ป 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2554Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 341.2473 ป1711ป 2554] (4).

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงแรม / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 382 ข514 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2553?]Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 382 ข514] (2).

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงพยาบาล / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 382 ข514 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2553?]Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 382 ข514 2553] (2).

ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

by อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

Call number: 382.951 อ111ท 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 382.951 อ111ท 2554] (2).

กัมพูชา : ประชาธิปไตย, ความยากจน, ธรรมาภิบาล / โกสุมภ์ สายจันทร์, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, อุดม เกิดพิบูลย์.

by โกสุมภ์ สายจันทร์ | เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิ | อุดม เกิดพิบูลย์.

Call number: 320.9596 ก1846ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โชตนาพริ้นท์, 2550Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 320.9596 ก1846ก 2550] (2).

มาเลเซีย / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Call number: 959.5 ว346ม 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 959.5 ว346ม 2555] (3).

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Call number: 959.8 ว346อ 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 959.8 ว346อ 2555] (3).