Your search returned 281 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคเหนือตอนบนของประไทย.

by โกเมน ธีรนรเศรษฐ์.

Call number: 495.9107 ก86ร Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สำนักงานอธิการ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 495.9107 ก86ร] (1).

การใช้เกมประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพช / โดย มานพ ศรีเทียม.

by มานพ ศรีเทียม.

Call number: 371.397 ม25ก Material type: book Book; Format: print Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม ศึกษาศาสตร์-การสอน) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527. Availability: No items available Special Status (1).

ลักษณะบางประการของภาษาถิ่นอีสาน

by ยุบล ธนสีลังกูร.

Call number: 495.917 ย44ล Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 495.917 ย44ล] (2). Items available for reference: [Call number: 495.917 ย44ล] (2).

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยของประชาชนชนบทในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ = Factors Influencing Democratic Ideology of the Thais in Rural Areas : A Case Study at Amphoe Muang, Changwad Petchburi

by นพพล สำเภาเงิน.

Call number: 321.87 น16ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Availability: Items available for reference: [Call number: 321.87 น16ป] (1).

การศึกษาอิทธิพลของหนังสือพิมพ์รายวันที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ = A Study of Daily Newspapers Influence to Thai Language Application of Mathayomsuksa Five Level for Academic Year 1984 of schools under department General Education in the Area of Petchaboon Province

by เพียงพร เลาหะวณิช.

Call number: 495.918 พ612ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Availability: Items available for reference: [Call number: 495.918 พ612ก] (2).

บทบาททางการสอน การวิจัย และการบริการสังคมของอาจารย์วิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

by สมชาย วงศ์เกษม.

Call number: 371.1 ส622 Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2519Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.1 ส622] (1). Special Status (1).

วัฒนธรรมภาษาของคำยืมที่ปรากฎในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525

by ไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย.

Call number: 418 ท97ว Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: 418 ท97ว] (2).

อนุพากย์ในภาษาไทย / ดุษฎีพร ชำนิโรคสานต์.

by ดุษฎีพร ชำนิโรคสานต์.

Call number: 795.918 ด48อ 2512 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แผนกวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512Availability: Items available for reference: [Call number: 795.918 ด48อ 2512] (2).

รายงานผลการวิจัย : สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย / วันชัย ศิริชนะ และจรินทร์ เทศวานิช

by วันชัย ศิริชนะ | จรินทร์ เทศวานิช [, ผู้แต่งร่วม].

Call number: 686.2593 ว115ร Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530Availability: Items available for reference: [Call number: 686.2593 ว115ร] (1).

วิเคราะห์วรรณกรรมของจิตร ภูมิศักดิ์

by จำเริญ แสงดวงแข.

Call number: 895.911 จ217ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2520Availability: Items available for reference: [Call number: 895.911 จ217ว] (1).

วิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์ลิลิตนารายณ์สิบปางในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

by สมทรง ชีวพันธุ์.

Call number: 895.911 ส16ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2520Availability: Items available for reference: [Call number: 895.911 ส16ว] (1).

วิเคราะห์เรื่องสี่แผ่นดินและหลายชีวิต

by สมพร มันตะสูตร.

Call number: 895.912 ส16ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522Availability: Items available for reference: [Call number: 895.912 ส16ว] (1).

เปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง "ละครของไทย" โดยใช้วิธีสอนที่ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปกับวิธีสอนแบบธรรมดาสำหรับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี

by นันท์ทยา ลำดวน.

Call number: 895.91207 น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525Availability: Items available for reference: [Call number: 895.91207 น] (3).

วิเคราะห์นวนิยายเอกของ สด กูรมะโรหิต

by ชิดหทัย นุตสถาปนา.

Call number: 895.913 ช34ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2525Availability: Items available for reference: [Call number: 895.913 ช34ว] (1).

วิเคราะห์วรรณกรรมร้อยกรองประเภทล้อเลียนในสมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ.2367-พ.ศ.2468

by อรธิรา บัวพิมพ์.

Call number: 895.917 อ17ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Items available for reference: [Call number: 895.917 อ17ว] (1).

อารมณ์ขันในวรรณกรรมร้อยแก้วของไทย ระหว่าง พ.ศ.2453-2516

by ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์.

Call number: 895.917 ท118อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521Availability: Items available for reference: [Call number: 895.917 ท118อ] (1).

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทของกรมโยธาธิการ : กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ อนุชัย บูรณประเสริฐกุล.

by อนุชัย บูรณประเสริฐกุล.

Call number: 625.76 อ154ก 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 625.76 อ154ก 2545] (1). Items available for reference: [Call number: 625.76 อ154ก 2545] (1).
Special Status (1).

คุณลักษณะด้านความสามารถพิเศษของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะคติของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนและครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ สุพจน์ วิโรจน์รัตน์.

by สุพจน์ วิโรจน์รัตน์.

Call number: 371.201 ส465ค 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.201 ส465ค 2545] (1). Special Status (1).

การศึกษาระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ของ วิรัตน์ เกยุระ.

by วิรัตน์ เกยุระ.

Call number: 378.1 ว3711ก 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 378.1 ว3711ก 2545] (2). Special Status (1).