Your search returned 21 results from 129213 records. Subscribe to this search

|
รายงานผลการสำรวจภาวะเจริญพันธุ์ พ.ศ.2539 = Report of the 1996 Survey of Fertility in Thailand / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 304.632 น26ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2540Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 304.632 น26ร] (1). Items available for reference: [Call number: 304.632 น26ร] (1).

รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ.2548 (พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 613.2 ส1143ร 2548 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 613.2 ส1143ร 2548] (1).

สถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2546 [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1236 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1236] (2).

รายงานการสำรวจสื่อมวลชน ( โทรทัศน์ ) [CD-RPM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1248 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1248] (2).

รายงานการสำราจสื่อมวลชน ( วิทยุ ) พ.ศ.2546 [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1250 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1250] (2).

รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ภาคใต้ [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1729 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1729] (2).

รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2545 [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1732 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1732] (1).

รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546 = Report of the 2003 Business Trade and Servives Survey Northeastern Region [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1765 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1765] (1).

รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภาคกลาง พ.ศ.2546 = Report of the 2003 Business Trade and Servives Survey Central Region [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1766 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1766] (1).

รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภาคเหนือ พ.ศ.2546 = Report of the 2003 Business Trade and Servives Survey Northern Region [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1767 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1767] (1).

รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภาคใต้ พ.ศ.2546 = Report of the 2003 Business Trade and Servives Survey Southern Region [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1768 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1768] (1).

รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปริมณฑ พ.ศ.2546 = Report of the 2003 Business Trade and Servives Survey Vicinty [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1769 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1769] (1).

รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2546 กรุงเทพมหานคร = Report of the 2003 Business Trade and Servives Survey Bangkok [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1770 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1770] (1).

สมุดสถิติรายปีประเทศไทย [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 1936 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1936] (2).

การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 2188 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2188] (2).

รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 2187 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 254?Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2187] (1).

การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) [CD-ROM] ไตรมาส 3 /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 2318 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [25--]Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2318] (1).

รายงานลักษณะของประชากรจากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร [CD-ROM] /สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD1 2323 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2323] (1).

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 315.93 ส143ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ 25--]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 315.93 ส143ร] (2). Items available for reference: [Call number: 315.93 ส143ร 2551] (4).

รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชาชน พ.ศ. 2545 (วีซีดี)/สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: CD E0710 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน. Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD E0710] (1).