Your search returned 41 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
ตำนานในเงินตราไทย / นวรัตน์ เลขะกุล และกุศิก มโนธรรม.

by นวรัตน์ เลขะกุล | กุศิก มโนธรรม.

Call number: 332.4 น17ต Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เดอะพริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล, [2544]Availability: No items available Special Status (1).

72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.4 ธ152จ 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2542Availability: No items available

เงินหมุนโลก / บาร์บารา การ์สัน ; วุฒิชัย ตันกุรานนท์, ผู้แปล.

by การ์สัน, บาร์บารา | วุฒิชัย ตันกุรานนท์.

Call number: 332 ก278ง 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332 ก278ง 2546] (2).

เงินตราล้านนาและผ้าไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 959.302 ธ152ง 2540 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 959.302 ธ152ง 2540] (1).

กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / วีระพงษ์ บุญโญภาส.

by วีระพงษ์ บุญโญภาส.

Call number: 343.032 ว3711ก 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 343.032 ว3711ก 2547] (3).

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ / นภัสสร ณ เชียงใหม่.

by นภัสสร ณ เชียงใหม่.

Call number: 332.456 น1611ป 2542 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2542. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Availability: Items available for reference: [Call number: 332.456 น1611ป 2542] (1).

รายงานการวิจัยเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident Baht) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.45 ธ152ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 332.45 ธ152ร 2548] (1).

ห้องยุทธการ / นวพร เรืองสกุล.

by นวพร เรืองสกุล.

Call number: 332.45 น176ค 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550Availability: Items available for loan: SET Corner [Call number: 332.45 น176ค 2550] (2).

เงินตราอีสาน / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.49593 ธ152ง 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: 332.49593 ธ152ง 2551] (2).

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา 3 : LA221 / สัญชัย สัจจวานิช.

by สัญชัย สัจจวานิช.

Call number: 345 ส113ค 2523 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 345 ส113ค 2523] (1).

เงินตราล้านนา / นวรัตน์ เลชะกุล.

by นวรัตน์ เลชะกุล.

Call number: 332.49593 น177ง 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ, 2555Availability: Items available for reference: [Call number: 332.49593 น177ง 2555] (2).

กลโกงเกมการเงิน = The Devil's Deal / แอนเดรียส ลอยซู: เขียน ; นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี: แปล.

by ลอยซู,แอนเดรียส | นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี [ผู้แปล.].

Call number: 332.66 ล962ก 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2556Other title: The Devil's Deal..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332.66 ล962ก 2556] (2).

เงินตราประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ / กองบรรณาธิการเพื่อนเรียน.

by กองบรรณาธิการเพื่อนเรียน.

Call number: 332.4959 ก192ง 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 332.4959 ก192ง 2556] (3).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ = Introduction to derivatives / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Call number: 332.632 ค172 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551Other title: Introduction to derivatives.Availability: Items available for loan: SET Corner [Call number: 332.632 ค172 2551] (3).

เงินตราในอาเซียน / วีรวรรรณ ภิญญรัตน์ และคณะ.

by วีรวรรรณ ภิญญรัตน์.

Call number: 332.4959 ง654 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, 2555Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 332.4959 ง654 2555] (2).

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ; บรรณาธิการ, ศิริญากรณ์ โชคประเสริฐศรี.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | ศิริญาภรณ์ โชคประเสริฐศรี [บรรณาธิการ.].

Call number: 959.373 ด217พ 2559 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2559Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.373 ด217พ 2559] (2).

สู่อิสรภาพทางการเงินด้วย Forex / เบญศพล มะหิงสิบ.

by เบญศพล มะหิงสิบ.

Call number: 332.64 บ538ส 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560Availability: No items available Checked out (1).

ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย [ผู้จัดพิมพ์.].

Call number: 332.4044 ธ155 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 332.4044 ธ155 2560] (1).

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ดมิศา มุกด์มณี.

by ดมิศา มุกด์มณี.

Call number: 332.042 ด163ศ 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Other title: International finance : theory and policy.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332.042 ด163ศ 2561] (4).

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ ๙ = Thai bangnotees in the time of the king Rama IX / กองบรรณาธิการ.

by กองบรรณาธิการ.

Call number: 332.4044 ธ155 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561Other title: Thai bangnotees in the time of the king Rama IX.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332.4044 ธ155 2561] (2).