Your search returned 32 results from 128821 records. Subscribe to this search

|
ระบบเจ้าภาษีนายอากร สมัยกรุงเทพฯยุคต้น

by ณาดา ประภาพันธ์.

Call number: 336.2 ญ24ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2524Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ญ24ร] (7).

ภาษีอากรในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : คลังข้อมูลและบทสำรวจสถานะทางวิชาการ

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 336.209593 ร112ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.209593 ร112ภ] (2).

ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฏากร

by ไพจิตร โรจนวานิช.

Call number: 336.2593 พ92ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2593 พ92ภ] (5).

ระบบประมูลผูกขาดภาษีอากร

by รำไพ อุดมไพจิตรกุล.

Call number: 336.2593 ร216ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2593 ร216ร] (5).

ประมวลรัษฎากร 2543 ฉบับสมบรูณ์ / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.

by อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | ภิรัตน์ เจียรนัย.

Call number: 343.036 อ16ป Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 343.036 อ16ป] (1).

ประมวลรัษฎากรปีงบประมาณ 2543 = The Revenue Code 2000 / สาธิต รังคสิริ

by สาธิต รังคสิริ.

Call number: 343.593 ส24ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2543Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 343.593 ส24ป] (4).

คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษาอากร TAX AUDITOR ชุดวิชาภาษีอากร.

Call number: 657 ค41631 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพ : แท็ก บิสซิเนส เซ็นเตอร์, [2545]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 657 ค41631 2545] (5).

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น / รายงานการศึกษาอิสระของ พรทิพย์ ติลกานันท์.

by พรทิพย์ ติลกานันท์.

Call number: 025.316 พ174ก 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2544Dissertation note: รายงานการศึกษาอิสระ (ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. Availability: Items available for reference: [Call number: 025.316 พ174ก 2544] (1).

การบัญชีภาษีอากร / พีรารัตน์ สุพัฒน์วัชรานนท์.

by พีรารัตน์ สุพัฒน์วัชรานนท์.

Call number: 657.46 พ372ก 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แม็ค 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 657.46 พ372ก 2548] (2).

รู้ได้อย่างไรใบกำกับภาษีปลอม / กัมปนาท บุญรอด.

by กัมปนาท บุญรอด.

Call number: 343.055 ก1165ร 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2554Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 343.055 ก1165ร 2554] (1).

การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร : ศึกษากรณีกลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง / ดุษฎีนิพนธ์ของ อรอนงค์ ประสังสิต.

by อรอนงค์ ประสังสิต.

Call number: 339.52 อ17ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550. Availability: Items available for reference: [Call number: 330.52 อ17ก 2550] (1).

คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีภาษีอากร พ.ศ. 2530-2547 / สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Call number: 348.044 ค2173 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2548Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 348.044 ค2173 2548] (1).

1 ปีของผมที่...สศค / สาธิต รังคสิริ.

by สาธิต รังคสิริ.

Call number: 354.8 ส243ห 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 354.8 ส243ห 2553] (1).

การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และวาสนา ดวงดารา.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | วาสนา ดวงดารา.

Call number: 657.46 น3611ก 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2554Other title: Tax accounting..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 657.46 น3611ก 2554] (2).

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2555 / คณะผู้จัดทำ กองบรรณาธิการวารสารเอกสารภาษีอากร.

by กองบรรณาธิการวารสารเอกสารภาษีอากร.

Call number: 343.036 ป1711 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2555Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 343.036 ป1711 2555] (1).

เอกสารประกอบคำบรรยายกระบวนวิชากฎหมายภาษีอากรชั้นสูง = Advanced Taxation / อรวรรณ พจนานุรัตน์ และ เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

by อรวรรณ พจนานุรัตน์ | เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Call number: 343.04 ส481ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [ม.ป.ป.]Other title: Advanced Taxation..Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 343.04 ส481ก] (1).

กฎหมายภาษีอากร / สุวนัย ทะคำสอน.

by สุวนัย ทะคำสอน.

Call number: 343.04 ส465ก 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2556Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 343.04 ส465ก 2556] (5).

ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ / เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Call number: 343.593 พ665ป 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 343.593 พ665ป 2555] (2).

ประมวลกฎหมายรัษฎากร / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ [ผู้รวบรวม.].

Call number: 343.04 ป17116 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2556Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 343.04 ป17116 2556] (2).