Refine your search

Your search returned 370 results from 128821 records. Subscribe to this search

|
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี เอกสารและรายงาน / เกษรี ณรงค์เดช.

by เกษรี ณรงค์เดช.

Call number: 336.2 ก58ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2537]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ก58ภ] (1).

กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล = Strategic personal finance management / สุขใจ น้ำผุด.

by สุขใจ น้ำผุด.

Call number: 332.024 ส41ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 332.024 ส41ก] (4).

หลักการวิเคราะห์ภาระภาษี ฉบับพิศดาร.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

Call number: 336.2 ก97ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ก97ห] (10).

คำอธิบายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Call number: 336.2 ช116ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อาริยะ บุ้คสโตร์, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ช116ค] (1).

ระบบเจ้าภาษีนายอากร สมัยกรุงเทพฯยุคต้น

by ณาดา ประภาพันธ์.

Call number: 336.2 ญ24ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2524Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ญ24ร] (7).

ปัญหาภาษีการค้า : ผลิตและรับจ้างทำของ นายหน้าตัวแทน การค้าอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณรายรับ.

by ธรรมนิติ.

Call number: 336.2 ธ17ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ธ17ป] (3).

ปัญหาภาษีเงินได้และภาษีการค้าธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ / ธรรมนิติ.

by ธรรมนิติ.

Call number: 336.2 ธ17ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ธ17ป] (3).

108 ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฏากร พร้อมด้วยระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

by นรินทร์ ท่าหลวง.

Call number: 336.2 น73ร Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 น73ร] (1).

ภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับสมบูรณ์ปี 2533

Call number: 336.2 ภ28 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ภ28] (6).

ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Call number: 336.2 ส16ภ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กฏหมายธุรกิจ, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ส16ภ] (10).

สูตรสำเร็จตารางหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.2 ส17ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ส17ส] (3).

ภาษีที่ประชาชนควรทราบ

by อำนาจ สุริยาศศิน.

Call number: 336.2 อ215ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริการวิชาการและวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2521Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 อ215ภ] (4).

ประมวลรัษฎากร / หยุด แสงอุทัย.

by หยุด แสงอุทัย.

Call number: 336.2 ย16ป Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2494Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2 ย16ป] (1).

ภาษีอากรในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : คลังข้อมูลและบทสำรวจสถานะทางวิชาการ

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 336.209593 ร112ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.209593 ร112ภ] (2).

ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฏากร

by ไพจิตร โรจนวานิช.

Call number: 336.2593 พ92ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2593 พ92ภ] (5).

ระบบประมูลผูกขาดภาษีอากร

by รำไพ อุดมไพจิตรกุล.

Call number: 336.2593 ร216ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.2593 ร216ร] (5).

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.2 ส17ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2533Availability: No items available

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.2 ส17ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2532Availability: No items available

สูตรสำเร็จ ตารางหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.2 ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2523Availability: No items available

คำอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินได้นิติบุคคล (แก้ไขถึง 1 พฤษภาคม 2533)

by มานะ พิทยาภรณ์.

Call number: 343.04 ม25ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 343.04 ม25ค] (1).