Your search returned 19 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
การวิเคราะห์การตลาดเกษตร / โดย อารี วิบูลย์พงศ์

by อารี วิบูลย์พงศ์.

Call number: 658.8 อ273ก Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.8 อ273ก] (3).

ราคาและการตลาดภาคเกษตรกรรม.

by ทิพาภรณ์ ทวีกุลวัฒน์.

Call number: 338.1 ท36ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.1 ท36ร] (3).

หลักการตลาดสินค้าเกษตร / โดย สมคิด ทักษ์ณาวิสุทธิ์.

by สมคิด ทักษ์ณาวิสุทธิ์.

Call number: 338.1 ส163ห Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.1 ส163ห] (4).

ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 630 ส215ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537Availability: No items available

เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร / มาฆะสิริ เชาวกุล.

by มาฆะสิริ เชาวกุล.

Call number: 380.141 ม22ศ 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 380.141 ม22ศ 2541] (5).

การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง = Establisment on Self - Agricultural processed - product network group / เจน ยินดีรัมย์.

by เจน ยินดีรัมย์.

Call number: 338.17 จ55ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2542. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. พัฒนาสังคม) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. Availability: No items available

ผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาเกษตรกรรม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2535-2539 / เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.17 ศ57ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: No items available Special Status (1).

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย [วีดิทัศน์]= วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาการงาน งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น / องค์การค้าคุรุสภา.

by องค์การค้าคุรุสภา.

Call number: VC E0836 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2545Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E0836] (1).

รายงานการประชุมทางวิชาการของ สศก. ประจำปี 2547 ; วันที่ 26-27 สิงหาคม 2547 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by การประชุมทางวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( 2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.1 ก27ร 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 338.1 ก27ร 2547] (1).

ข้อเสนอว่าด้วยการจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตร / จิตติมา เกรียงมหศักดิ์ และ อมรรัตน์ สุรเกียรติชานุกูล.

by จิตติมา เกรียงมหศักดิ์ | อมรรัตน์ สุรเกียรติชานุกูล.

Call number: 338.17/bจ344ข Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.17/bจ344ข] (1).

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: 380.141 ม247ข 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 380.141 ม247ข 2547] (2).

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง Q และ Q Premium กับสินค้าเกษตรและอาหาร / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Call number: 380.141 ม247ห 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 380.141 ม247ห 2547] (2).

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.17 ศ578ข 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.17 ศ578ข 2551] (1).

การวิเคราะห์เศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : มะม่วงแปรรูป จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศราวณี พึ่งผู้นำ.

by ศราวณี พึ่งผู้นำ.

Call number: 338.17444 ศ172ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2552Other title: มะม่วงแปรรูป จังหวัดฉะเชิงเทรา.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.17444 ศ172ก 2552] (2).

โอกาสและทางเลือกของเกษตรกรบนเส้นทางสายโซ่อุปทาน / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, บรรณาธิการ.

by จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ | จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 630.072 จ115อ 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย, 2554Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 630.072 จ115อ 2554] (3), ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร [Call number: 630.072 จ115อ 2554] (1).

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2554 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.17 ศ578ข 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554Availability: Items available for reference: [Call number: 338.17 ศ578ข 2554] (1).