Your search returned 18 results from 128849 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาผลของสารเอทีฟอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ดอกมะลิขาว105 = Effects of Ethephon on Yield and Yield Componnents in Khao Dawk Mali105 Rice Variety.

by เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ.

Call number: 633.1 ก612ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 633.1 ก612ร] (6).

ผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาเกษตรกรรม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2535-2539 / เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.17 ศ57ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: No items available Special Status (1).

ข้อมูลการตลาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2543 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม.

by สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม.

Call number: 338.5 ม19ข Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2544Availability: No items available Special Status (2).

รายงานผลการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Call number: 354.5 ก584ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, [25-?]Availability: Items available for reference: [Call number: 354.5 ก584ร 2545] (2).

รายงานการวิจัยเรื่องการประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล / วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และ วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง.

by วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล | วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง.

Call number: 338.18 ว323ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 338.18 ว323ร 2545] (1).

รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาระบบการเกษตรใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / รุ่งศักดิ์ วิลามาศ.

by รุ่งศักดิ์ วิลามาศ.

Call number: 338.1 ร428ร 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 338.1 ร428ร 2544] (2).

รายงานการประชุมทางวิชาการของ สศก. ประจำปี 2547 ; วันที่ 26-27 สิงหาคม 2547 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by การประชุมทางวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( 2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.1 ก27ร 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 338.1 ก27ร 2547] (1).

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | ฝ่ายวิจัยระบบพัฒนาไร่นา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Availability: Items available for reference: (1).

สถิติการเกษตรของประเทศไทย / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 630.20112 ศ578ส 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 630.20112 ศ578ส 2550] (3).

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการประกันภัยพืชผลของเกษตรกร / วัลลาภ์ นุตะมาน.

by วัลลาภ์ นุตะมาน.

Call number: 368.121 ว117ป 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: 368.121 ว117ป 2551] (1).

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2553/ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by ศูนย์สารสนเทศการเกษตร | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 330.9593 ศ415ต 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ศ415ต 2553] (1).

รูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร : รายงานสรุปผลการวิจัย = The management model of farmer's unmilled rice / กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา และปวิช แสนชัยธร.

by กฤตพา แสนชัยธร | ปวิช แสนชัยธร | วัลภา ถมยา.

Call number: 633.18 ก914ร 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2554Other title: The management model of farmer's unmilled rice.Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ก914ร 2554] (2).

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2554 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.17 ศ578ข 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554Availability: Items available for reference: [Call number: 338.17 ศ578ข 2554] (1).