Your search returned 58 results from 129045 records. Subscribe to this search

|
การวิเคราะห์ระบบการส่งเสริมกิจกรรมมวนศาสตร์ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเพาะกล้าไม้และปลูกป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 (มหาสารคาม) / วิทยานิพนธ์ของ ถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ.

by ถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ.

Call number: 634.956 ถ277ก 2538 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 634.956 ถ277ก 2538] (1).

บทบาทขององค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ป่า : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาดอำเภอเมืองและเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ อวยชัย วะทา.

by อวยชัย วะทา.

Call number: 333.7516 อ176บ 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.7516 อ176บ 2549] (7). Items available for reference: [Call number: 333.7516 อ176บ 2549] (1).

สื่อสารเพื่อโลกสวย : บทเรียนจากการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 333.72 ก924ส 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 ก924ส 2549] (4).

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพป่าหนองโน [ดีวีดี] /สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Call number: CD E0185 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: VCD/ชั้น 6 [Call number: CD E0185] (1).

การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการป่าชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / ปิยะนุช รุ่งแสงสุพรรณ วรัญญา โคตรชมภู และวราภรณ์ ชนะบูรณ์.

by ปิยะนุช รุ่งแสงสุพรรณ | วรัญญา โคตรชมภู | วราภรณ์ ชนะบูรณ์.

Call number: 333.75 ป3611ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.75 ป3611ก 2550] (1).

การสัมมนาสิทธิชุมชน : กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 13 ธันวาคม 2549 / ดำเนินการโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; ไพสิฐ พาณิชย์กุล และวาทิศ โสตถิพันธุ์, บรรณาธิการ.

by การสัมมนาสิทธิชุมชน : กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ( 2549 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | ไพสิฐ พาณิชย์กุล [, บรรณาธิการ.] | วาทิต โสตถิพันธุ์ [, บรรณาธิการ.] | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 347 ก278 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549Other title: กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 13 ธันวาคม 2549..Availability: Items available for reference: [Call number: 347 ก278 2549] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม / นิรุต ถึงนาค.

by นิรุต ถึงนาค.

Call number: 333.75 น374ร 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550Other title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม..Online access: Fulltext Availability: No items available

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนโคกอีเอ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ ไพรัตน์ ใบบัง.

by ไพรัตน์ ใบบัง.

Call number: 352.14 พ9711ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2551. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 352.14 พ9711ก 2551] (4).

ป่าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลและภาวะโลกร้อน / คณะทำงานสมัชชาป่าชุมชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาระดับชาติ (2551 คณะทำงานสมัชชาป่าชุมชนแห่งประเทศไทย).

Call number: 634.92 ป224 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 634.92 ป224 2551] (1).

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน เรื่อง การจัดทำข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน / กรมป่าไม้.

by กรมป่าไม้.

Call number: 347 ป296ค 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 347 ป296ค 2551] (1).

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542 - 2551 / การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.

by การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.

Call number: 333.75 ก275ป 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ก275ป 2551] (2).

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนโคกสูง บ้านหนองโก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสรคาม / การค้นคว้าอิสระของ คมเดช จันโทริ.

by คมเดช จันโทริ.

Call number: 333.75 ค165ก 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553 Dissertation note: การค้นคว้าอิสระ (ร.ม. รัฐศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.75 ค165ก 2553] (4).

ความสำคัญของปัจจัยในการจัดการป่าชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนดอนเจ้าปู่ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ของ ปัญญา บุตะยะ.

by ปัญญา บุตะกะ.

Call number: 333.75 ป113ค 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รป.ม. นโยบายสาธารณะ) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. Availability: Items available for reference: [Call number: 333.75 ป113ค 2552] (1).

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / ประมวล เจริญยิ่ง...[และคณะ].

by ประมวล เจริญยิ่ง.

Call number: 333 ป111ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333 ป111ก 2551] (4).

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องพืชในท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนข้าวหลาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ของ วิภาดา ล่ำสัน.

by วิภาดา ล่ำสัน.

Call number: 371.8 ว362ก 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. Other title: Activity Development of Cooperative Learning by STAD Technique Entitled "Plants in the Communiy" by Using Khao Larm Community Forest for Grade 6..Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.8 ว362ก 2553] (2).

"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

Call number: 634.9 พ314ห 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.9 พ314ห 2552] (2).

การจัดการความรู้ของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ พุฑฒจักร สิทธิ และ ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์.

by ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ | ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ | พุฑฒจักร สิทธิ.

Call number: 333.75 ท112ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552Online access: Fulltext Availability: No items available

บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม / ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ และคณะ.

Call number: 333.75 บ145 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553Online access: Fulltext Availability: No items available

ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจในการจัดการป่าชุมชน : มิติโครงสร้างและผู้กระทำการ = Power interaction in community forest management : Structure and agency / วิทยานิพนธ์ของ ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ.

by ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ.

Call number: 333.75 ท112ป 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมวิทยา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Other title: Power interaction in community forest management : Structure and agency..Availability: Items available for reference: [Call number: 333.75 ท112ป 2554] (1).

ภูมิปัญญาบูรณาการในการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม = Integrated wisdom in community forest management for sustainable development : A Case study of Koakhinlat community forest in muang district, Maha Sarakham Province / ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ.

by ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ.

Call number: 333.75 ท112ภ 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551Other title: Integrated wisdom in community forest management for sustainable development : A Case study of Koakhinlat community forest in muang district, Maha Sarakham Province..Online access: Fulltext Availability: No items available