Refine your search

Your search returned 49 results from 129010 records. Subscribe to this search

|
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ = Forest resource inventory / สถิตย์ วัชรกิตติ

by สถิตย์ วัชรกิตติ.

Call number: 333.75 ส143ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534Availability: No items available

รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรท้องถิ่น = The Management of Community Forests by Local Organizations / วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์...[และคนอื่น ๆ]

by วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ [, ผู้แต่งร่วม].

Call number: 634.92 ร26 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 634.92 ร26] (1).

ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา 1 ป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย / เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่น ๆ].

Call number: 333.75 ป22 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ป22] (1).

เทคนิคในงานป่าไม้ชุมชน / กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ.

by กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ.

Call number: 634.9 ก17ท 2535 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.9 ก17ท 2535] (2).

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าชุมชน / สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

by สำนักส่งเสริมการปลูกป่า.

Call number: 333.75 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ก17น] (2).

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หลักและทฤษฎี / สมพร อิศวิลานนท์.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Call number: 333.7 ส16ศ 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 ส16ศ 2538] (3).

รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ส่วนที่ 3 พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

Call number: 333.75 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ส215ร] (1).

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หลักและทฤษฎี / สมพร อิศวิลานนท์.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Call number: 333.7 ส16ศ 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 ส16ศ 2540] (6).

การฟื้นฟูการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ / โดย โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.

by โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์.

Call number: 338.18 ฆ88ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.18 ฆ88ก] (2).

หนังสือวิชาการเพื่อการจัดทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน.

Call number: 333.72 ส12ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 254?Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 ส12ห] (5).

สารคดีธรรมชาติ สายใยธรรมชาติ [วีดิทัศน์] /แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น.

by บริษัท แปซิฟิค คอมมูนิเคชั่น.

Call number: D0001 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น, 2536Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: D0001] (2).

สารคดีธรรมชาติ พรุโต๊ะแดง [วีดิทัศน์] /บริษัท แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น.

by บริษัท แปซิฟิค คอมมูนิเคชั่น.

Call number: VC D0134 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2536Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC D0134] (1).

ป่าไม้ในเมืองไทย ตอน 1 [วีดิทัศน์] /บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด.

by บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส.

Call number: VC E0012 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2539]Availability: No items available

ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา / อภิชัย พันธเสน.

by อภิชัย พันธเสน.

Call number: 333.75 อ16ท Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 อ16ท] (3).

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในเขตป่าสงวน : กรณีศึกษาในประเทศลาว = Factors related to the knorledge and Attitude towards forest resources of the peple in a reserved forest : A case study in LAO PDR / บุญทัศน์ ลัทธปัญญา

by บุญทัศน์ ลัทธิปัญญา.

Call number: 333.75 บ43ป Material type: book Book; Format: print Publisher: 2541. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. Availability: No items available

รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กรณีศึกษาหมู่บ้านที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา = People"s paarticpation in Forest Conservation : Cose Study on Villages of Amphoe Pak Chong, Changwat Nakhon Ratchasima / ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ

by ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ.

Call number: 333.75 ย12ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: No items available

ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและการอนุรักษ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | กรมสามัญศึกษา | บริษัท ไทพัน อินเตอร์ แอคท์.

Call number: SL Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มแม่นำมูลตอนกลาง = The Study of Environment and Utilization on flood plain Vegetation in the Middle of the River Mun / ประสิทธ์ คุณุรัตน์...[และคนอื่นๆ]

by ประสิทธิ์ คุณุรัตน์.

Call number: 333.75072 ป1711ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.75072 ป1711ร 2545] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล / เศกสรรค์ ยงวณิชย์...[และคนอื่นๆ]

by เศกสรรค์ ยงวณิชย์.

Call number: 333.75 ก275ก 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545Availability: No items available Special Status (1).

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกใหญ่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ พรพิศ แสนชัย.

by พรพิศ แสนชัย.

Call number: 333.37516 พ176ภ 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.37516 พ176ภ 2546] (3). Items available for reference: [Call number: 333.37516 พ176ภ 2546] (1).