Your search returned 58 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
การวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนาในระบบการดูแลสุขภาพชุมชน / วาสนา แก้วหล้า.

by วาสนา แก้วหล้า.

Call number: 305.8 ว285ก 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2554Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.8 ว285ก 2554] (13).

ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 3 : อาณาจักรลาวล้านช้างตอนปลายและการก่อตั้ง สปป.ลาว / บุนมี เทบสีเมือง ; ไผท ภูธา, แปล.

by บุนมี เทบสีเมือง | ไผท ภูธา [แปล.].

Call number: 959.4 บ456ค 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 959.4 บ456ค 2556] (5).

ชนชาติไท / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ.

Call number: 305.89591 ช152 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.89591 ช152 2556] (4).

ผู้ไท ลูกแถน ภาค 2 : สืบค้นรากเหง้าผู้ไทนานาชาติ จากนิทานพญาแถน / สุเทพ ไชยขันธุ์.

by สุเทพ ไชยขันธุ์.

Call number: 305.9592 ส454ผ 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ตถาดา พับลิเคชั่น, 2557Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 305.9592 ส454ผ 2557] (2).

รากเหง้าเผ่าจีน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

by อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

Call number: 951 อ144ร 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 951 อ144ร 2557] (1).

พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, บรรณาธิการ.

Call number: 306.461 พ194 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 306.461 พ194 2549] (1).

คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai folk plant names : a study in ethno-botanical linguistics / อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.

by อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.

Call number: 415.9 อ113ค 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Other title: Thai folk plant names : a study in ethno-botanical linguistics.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 415.9 อ113ค 2557] (4).

มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ.

by ยศ สันตสมบัติ.

Call number: 306 ย18ม 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 306 ย18ม 2556] (2).

ชาติพันธุ์กับเสรีนิยมใหม่ / นฤพนธ์ ด้วยวิเศษ, บรรณาธิการ.

by นฤพนธ์ ด้วยวิเศษ [บรรณาธิการ.].

Call number: 305.8 ช243 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.8 ช243 2557] (2).

ถิ่นคนไท / บุญยงค์ เกศเทศ.

by บุญยงค์ เกศเทศ.

Call number: 305.89591 บ436ถ 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : กากะเยียสำนักพิมพ์, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.89591 บ436ถ 2557] (1).

ชาวอาข่าและสภาพการใช้ภาษาอาข่า ในตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / ไต้ซิ่งเซี่ย และคณะ ; สหัทยา สิทธิวิเศษ, แปล.

by สหัทยา สิทธิวิเศษ [แปล.].

Call number: 305.8950593 ช279 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.8950593 ช279] (1).

มองคติชนเห็นตัวตนชาติพันธุ์ / ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

by ศิราพร ณ ถลาง [บรรณาธิการ.].

Call number: 305.8 ม192 2559 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.8 ม192 2559] (4).

ดนตรี ชาติพันธุ์ และการพัฒนาในเขตวัฒนธรรมล้านนา / วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ.

by วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Call number: 390.095936 ว1811ด 2559 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 390.095936 ว1811ด 2559] (1).

ชนชาติไทในประเทศจีน : บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม Green lake นครคุณหมิง / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, อุษา โลหะจรูญ บรรณาธิการ.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา [บรรณาธิการ.] | อุษา โลหะจรูญ [บรรณาธิการ.] | การสัมมนาวิชาการเรื่อง ชนชาติไทในประเทศจีน (2557 : คุนหมิง, จีน).

Call number: 305.89591 ช152 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2560Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.89591 ช152 2560] (1).

ชาติพันธุ์วรรณนาและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลีซอและเย้าในโลกสมัยใหม่บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / เอกรินทร์ พึ่งประชา...[และคนอื่นๆ].

by อกรินทร์ พึ่งประชา.

Call number: 305.595911 อ117ช 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.595911 อ117ช 2561] (2).

การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน = Rapid ethnographic community assessment process: RECAP / ขนิษฐาน นันทบุตร...[และคนอื่น ๆ]

by ขนิษฐาน นันทบุตร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3).

Call number: 307.0723 ก272 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2561Other title: Rapid ethnographic community assessment process: RECAP.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307.0723 ก272 2561] (2).

ผู้หญิง ชาติพันธุ์ ผู้ค้ารายย่อยในตลาดจังหวัดนครพนม / นิลวดี พรหมพักพิง...[และคนอื่น ๆ]

by นิลวดี พรหมพักพิง.

Call number: 305.4 ผ419 2563 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, 2563Availability: Items available for reference: [Call number: 305.4 ผ419 2563] (1).

ปกิณกะการค้นคว้าเรื่องไท-ไทย / ยรรยง จิระนคร.

by ยรรยง จิระนคร.

Call number: 390.09593 ย177ป 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 390.09593 ย177ป 2555] (1).