Your search returned 7 results from 129228 records. Subscribe to this search

|
รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 : คณะทำงานกลุ่มที่ 3 : องค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก = Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation / สิรินทรเทพ เต้าประยูร, จำนง สรพิพัฒน์ และอำนาจ ชิตไธสง, บรรณาธิการ.

by จำนง สรพิพัฒน์ [, บรรณาธิการ.] | สิรินทรเทพ เต้าประยูร [, บรรณาธิการ.] | อำนาจ ชิตไธสง [, บรรณาธิการ.].

Call number: 551.69593 ส112 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554Other title: Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.69593 ส112 2554] (1).

ระบบ MRV : กติกาใหม่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / วารุณี เตีย, สิรินทรเทพ เต้าประยูร และสิริลักษณ์ เจียรากร.

by วารุณี เตีย | สิรินทรเทพ เต้าประยูร | สิริลักษณ์ เจียรากร.

Call number: 363.7387 ว274ร 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7387 ว274ร 2555] (1).

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์ / นิรมล สุธรรมกิจ และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

by นิรมล สุธรรมกิจ | อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Call number: 333.7 น376ป 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 น376ป 2555] (1).

การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.

Call number: 363.73874 ก274 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.73874 ก274 2553] (2).

เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน / คมศิลป์ วังยาว...[และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 363.7387 ด659 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7387 ด659 2558] (1).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 551.52 ค172 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.52 ค172 2553] (2).

คู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ / สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ | กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Call number: 363.7387 ค416 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7387 ค416 2555] (1).