Your search returned 3 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
เรียนรู้วัฏจักรคาร์บอนก่อนจะเกิดวิกฤตโลกร้อน / กลุ่มงานนิเวศวทิยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้.

Call number: 551.52 ก174ร2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานนิเวศวทิยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ , 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.52 ก174ร2552] (1).

รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 : คณะทำงานกลุ่มที่ 3 : องค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก = Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation / สิรินทรเทพ เต้าประยูร, จำนง สรพิพัฒน์ และอำนาจ ชิตไธสง, บรรณาธิการ.

by จำนง สรพิพัฒน์ [, บรรณาธิการ.] | สิรินทรเทพ เต้าประยูร [, บรรณาธิการ.] | อำนาจ ชิตไธสง [, บรรณาธิการ.].

Call number: 551.69593 ส112 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554Other title: Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.69593 ส112 2554] (1).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 551.52 ค172 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.52 ค172 2553] (2).