Your search returned 3 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก็าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา / ชยันต์ ตันติวัสดาการ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร และ ลโลทร แก่นสันติสุขมงคล.

by ชยันต์ ตันติวัสดาการ | ลโลทร แก่นสันติสุขมงคล | สิรินทรเทพ เต้าประยูร.

Call number: 304.28 ช161ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาความรู้และยุทรธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์โลกร้อนสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 304.28 ช161ก 2552] (1).

รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 : คณะทำงานกลุ่มที่ 3 : องค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก = Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation / สิรินทรเทพ เต้าประยูร, จำนง สรพิพัฒน์ และอำนาจ ชิตไธสง, บรรณาธิการ.

by จำนง สรพิพัฒน์ [, บรรณาธิการ.] | สิรินทรเทพ เต้าประยูร [, บรรณาธิการ.] | อำนาจ ชิตไธสง [, บรรณาธิการ.].

Call number: 551.69593 ส112 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554Other title: Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.69593 ส112 2554] (1).

ระบบ MRV : กติกาใหม่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / วารุณี เตีย, สิรินทรเทพ เต้าประยูร และสิริลักษณ์ เจียรากร.

by วารุณี เตีย | สิรินทรเทพ เต้าประยูร | สิริลักษณ์ เจียรากร.

Call number: 363.7387 ว274ร 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7387 ว274ร 2555] (1).