Refine your search

Your search returned 11 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก็าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา / ชยันต์ ตันติวัสดาการ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร และ ลโลทร แก่นสันติสุขมงคล.

by ชยันต์ ตันติวัสดาการ | ลโลทร แก่นสันติสุขมงคล | สิรินทรเทพ เต้าประยูร.

Call number: 304.28 ช161ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาความรู้และยุทรธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์โลกร้อนสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 304.28 ช161ก 2552] (1).

เรียนรู้วัฏจักรคาร์บอนก่อนจะเกิดวิกฤตโลกร้อน / กลุ่มงานนิเวศวทิยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้.

Call number: 551.52 ก174ร2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานนิเวศวทิยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ , 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.52 ก174ร2552] (1).

รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 : คณะทำงานกลุ่มที่ 3 : องค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก = Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation / สิรินทรเทพ เต้าประยูร, จำนง สรพิพัฒน์ และอำนาจ ชิตไธสง, บรรณาธิการ.

by จำนง สรพิพัฒน์ [, บรรณาธิการ.] | สิรินทรเทพ เต้าประยูร [, บรรณาธิการ.] | อำนาจ ชิตไธสง [, บรรณาธิการ.].

Call number: 551.69593 ส112 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554Other title: Thailand's first assessment report on climate change 2011 : working group 3 : greenhouse gas mitigation..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.69593 ส112 2554] (1).

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 2553.

by บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี.

Call number: อ 304.28 ร222 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553Other title: รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2..Availability: Items available for reference: [Call number: อ 304.28 ร222 2553] (2).

ระบบ MRV : กติกาใหม่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / วารุณี เตีย, สิรินทรเทพ เต้าประยูร และสิริลักษณ์ เจียรากร.

by วารุณี เตีย | สิรินทรเทพ เต้าประยูร | สิริลักษณ์ เจียรากร.

Call number: 363.7387 ว274ร 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7387 ว274ร 2555] (1).

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์ / นิรมล สุธรรมกิจ และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

by นิรมล สุธรรมกิจ | อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Call number: 333.7 น376ป 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 น376ป 2555] (1).

การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.

Call number: 363.73874 ก274 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.73874 ก274 2553] (2).

เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน / คมศิลป์ วังยาว...[และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 363.7387 ด659 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7387 ด659 2558] (1).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 551.52 ค172 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.52 ค172 2553] (2).

คู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ / สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ | กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Call number: 363.7387 ค416 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7387 ค416 2555] (1).

คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามแนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1 สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี ยานยนต์ กระดาษ และสิ่งทอ / สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

by สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

Call number: 363.73874 ค416 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.73874 ค416 2557] (1).