Your search returned 56 results from 129098 records. Subscribe to this search

|
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับก่อนวัยเรียน / วิทยานิพนธ์ของ บุษบง เสมามล.

by บุษบง เสมามล.

Call number: 371.912 บ485ก 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.912 บ485ก 2545] (2).

การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / ปริญญานิพนธ์ ของ นิลบูล ทูรานุภาพ.

by นิลบูล ทูรานุภาพ.

Call number: 371.9046 น37ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: No items available Special Status (1).

ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนเกี่ยวกับงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / ปริญญานิพนธ์ ของ นิเวศน์ คิดยาว.

by นิเวศน์ คิดยาว.

Call number: 373.1208 น37ค Material type: book Book; Format: print Publisher: 2542. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542. Availability: No items available Special Status (1).

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำเนื้อหาที่เป็นกระบวนการของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีกลยุทธิ์การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวต่างกัน / วิทยานิพนธ์ของ ดวงเนตร คงปรีพันธุ์.

by ดวงเนตร คงปรีพันธุ์.

Call number: 371.9 ด172ก 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2541. Availability: No items available Special Status (1).

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม / ปริญญานิพนธ์ของ ปรีชา ศุขคุณ.

by ปรีชา ศุขคุณ.

Call number: 371.9 ป173ก 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2543. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา)-- มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. Availability: No items available Special Status (1).

การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความชอบระหว่างเทปวิดิทัศน์ที่มีล่ามภาษามือกับเทปวีดิทัศน์ที่มีข้อความบรรยายใต้ภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี / วิทยานิพนธ์ของ เอื้อมพร ศรีภูวงศ์.

by เอื้อมพร ศรีภูวงศ์.

Call number: 371.912 อ6116ก 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.912 อ6116ก 2546] (1). Special Status (1).

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลักษณะทางชีวสังคมและทัศนคติต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / ปริญญานิพนธ์ของ ลลิตา เหล่าพานิช.

by ลลิตา เหล่าพานิช.

Call number: 371.95 ล173ก 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2538. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538. Availability: No items available Special Status (1).

การจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กพิการวัยเรียนที่บ้านโดยครูอาสา : ศึกษากรณ๊โครงการในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / วิทยานิพนธ์ของ วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

by วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

Call number: 371.9 ว433ก 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. Availability: No items available Special Status (1).

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ จิราพร โฉมยงค์.

by จิราพร โฉมยงค์.

Call number: 371.928 จ372ก 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2538. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. พลศึกษา) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.928 จ372ก 2538] (1). Special Status (1).

สภาพปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ / วิทยานิพพนธ์ของ จารึก โกษาพงศ์.

by จารึก โกษาพงศ์.

Call number: 371.9 จ2731ส 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Availability: No items available Special Status (1).

สภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการปรับตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ สุชาดา ชัยวรศิลป์.

by สุชาดา ชัยวรศิลป์.

Call number: 371.912 ส422ส 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2541. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (สค.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Availability: No items available Special Status (1).

การบริหารการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนปกติเขตกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ อุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช.

by อุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช.

Call number: 371.928 อ4977ก 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Availability: No items available Special Status (1).

การศึกษาสภาพการดำเนินงานและปัญหาในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ของ เจษฏาภรณ์ แก่นนาคำ.

by เจษฏาภรณ์ แก่นนาคำ.

Call number: 371.9 จ583ก 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. พัฒนศึกษาศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 จ583ก 2545] (1). Special Status (1).

พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิเศษกรมสามัญศึกษา / วิทยานิพนธ์ของ พะโยม ชิณวงศ์.

by พะโยม ชิณวงศ์.

Call number: 371.9 พ1186พ 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2543. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 พ1186พ 2543] (1). Special Status (1).

การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา / วิทยานิพนธ์ของ จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี.

by จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี.

Call number: 371.911 จ1154ก 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. งานบริกาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ) -- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.911 จ1154ก 2545] (1). Special Status (1).

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตาบอดระหว่างครูและอักษรเบรลล์กับเทปเสียงและอักษรเบรลล์ เรื่องสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน / วิทยานิพนธ์ของ นัฎวรรณ เศรษฐบุตร.

by นัฎวรรณ เศรษฐบุตร.

Call number: 371.911 น1137ก 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.911 น1137ก 2544] (1). Special Status (1).

การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมต่อการจัดโครงการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ กนกพร เจริญฤทธิ์.

by กนกพร เจริญฤทธิ์.

Call number: 371.92 ก151ก 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (สส.ม. สังคมสงเคราะห์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.92 ก151ก 2546] (1).

ความพร้อมทางด้านการอ่านโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / พรรณี ลิ้มรุจิวัฒน์.

by พรรณี ลิ้มรุจิวัฒน์.

Call number: 371.912 พ177ค 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.912 พ177ค 2545] (2).

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินโครงการพัมนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / จุไรรัตน์ คงปั้น.

by จุไรรัตน์ คงปั้น.

Call number: 371.9 จ497ก 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2544Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. ประถมศึกษา) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Availability: No items available Special Status (1).

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่พิการทางการมองเห็นที่เรียนหลักสูตรต่างระดับเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ วรรณี จินตะเกษกรณ์.

by วรรณี จินตะเกษกรณ์.

Call number: 371.911 ว177ก 2542 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [2542]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Availability: No items available Special Status (1).