Refine your search

Your search returned 178 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา / อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์

by อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์.

Call number: 371.2072 อ17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2539. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม.บริหารการศึกษา) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 Availability: No items available

รายงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

by สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 371.91 ก27ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.91 ก27ร] (1).

แผนปฏิบัติการประจำปี 2544 / กองการบริหารเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมสามัญศึกษา. กองการศึกษาเพื่อคนพิการ.

Call number: 371.9 ส26ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น, [2543]Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ส26ผ] (1).

สารสนเทศ 2543 / ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

by ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น.

Call number: 379.1 ศ415ส Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น, [2543]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 379.1 ศ415ส] (1).

ประมวลศัพท์การศึกษาพิเศษ / ศรียา นิยมธรรม.

by ศรียา นิยมธรรม.

Call number: 371.903 ศ17ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: 371.903 ศ17ป] (2).

เอกสารนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ / โดย สุพรรณ ภูบุญเติม.

by สุพรรณ ภูบุญเติม.

Call number: 371.9 ส46อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กาฬสินธุ์ : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 ส46อ] (2).

การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ : บทวิเคราะห์งานวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; สุนิสา กาญจนกุล ,แปล.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สุนิสา กาญจนกุล, ผู้แปล.

Call number: 371.95 ส691ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ส691ก] (1).

การประชุมสมัชชาผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ ปี 2000 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.9 น348ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 น348ก] (3).

ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐาน ความต้องการการศึกษาพิเศษของสหราชอาณาจักร = SEN Code of Practice & Standards in SEN / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; พรทิพย์ เสมาภักดี, แปล ; รุ่งเรือง สุขาภิรมย์, บรรณาธิการ.

by พรทิพย์ เสมาภักดี, ผู้แปล | รุ่งเรือง สุขาภิรมย์, บรรณาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ร116 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ร116] (1).

พระผู้ทรงเป็นครูการศึกษาพิเศษของแผ่นดิน / สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

Call number: 371.9 พ1711 Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 พ1711] (2).

การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ / วารี ถิระจิตร.

by วารี ถิระจิตร.

Call number: 371.9 ว27ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 ว27ก] (2).

ประมวลศัพท์การศึกษาพิเศษ / ศรียา นิยมธรรม.

by ศรียา นิยมธรรม.

Call number: 371.903 ศ17ป Edition: พิมพครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.903 ศ17ป] (2).

การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / ปริญญานิพนธ์ ของ นิลบูล ทูรานุภาพ.

by นิลบูล ทูรานุภาพ.

Call number: 371.9046 น37ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: No items available Special Status (1).

ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนเกี่ยวกับงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / ปริญญานิพนธ์ ของ นิเวศน์ คิดยาว.

by นิเวศน์ คิดยาว.

Call number: 373.1208 น37ค Material type: book Book; Format: print Publisher: 2542. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542. Availability: No items available Special Status (1).

จุลสารด้านการศึกษา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม Availability: No items available

ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / โดย วิรุณ ตั้งเจริญ.

by วิรุณ ตั้งเจริญ.

Call number: 371.95 ว374ผ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ว374ผ] (1).

ระเบียบวิธีปฏิบัติและมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศอังกฤษ/ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ).

by โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ).

Call number: 371.9 ว116ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงเรียน, 2543Availability: No items available Checked out (1).

ศิลปะกับเยาวชน / ศูนย์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ค1411ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ค1411ศ] (1).

รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / โดย อุษณีย์ โพธิสุข.

by อุษณีย์ โพธิ์สุข.

Call number: 371.95 อ484ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available

ทำเนียบสถานศึกษา หน่วยงาน บุคลากรและเครือข่ายที่ให้บริการแก่คนพิการ คณะทำงานจัดทำทำเนียบ.

by คณะทำงานจัดทำทำเนียบ สถานศึกษาหน่วยงาน บุคลากรและเครือข่ายที่ให้บริการแก่คนพิการ.

Call number: 371.91 ค1411 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงานจัดทำทำเนียบ, 2543Availability: No items available Special Status (1).