Refine your search

Your search returned 178 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวสำหรับเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ / วิทยานิพนธ์ของ เกษร พลสิมมา.

by เกษร พลสิมมา.

Call number: 371.928 ก587ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2551. Online access: fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.928 ก587ก 2551] (3). Checked out (1).

การศึกษาความต้องการการนิเทศงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 / วิทยานิพนธ์ของ พิศมัย แก้วแสงใส.

by พิศมัย แก้วแสงใส.

Call number: 371.9 พ386ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2551. Online access: fulltext. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 พ386ก 2551] (4).

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา / วิทยานิพนธ์ของ พรสวรรค์ วงศ์บุตรดี.

by พรสวรรค์ วงศ์บุตรดี.

Call number: 371.928 พ178ค 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.928 พ178ค 2550] (4).

การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 / วิทยานิพนธ์ของ เปรมฤดี ขันติประกอบ.

by เปรมฤดี ขันติประกอบ.

Call number: 371.9 ป576ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2551. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 ป576ก 2551] (4).

งานวิจัยเรื่องผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กพัฒนาการช้าอายุ 0 - 7 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.914 ป1711ง 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สภาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2547Online access: Fulltext Availability: No items available

เอกสารคำสอนรายวิชาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.9 ป1711อ 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ป1711อ 2548] (1).

การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ เขต 2 ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) / วิทยานิพนธ์ของ ดนัย อันฤดี.

by ดนัย อันฤดี.

Call number: 371.9 ด1511ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 ด1511ก 2551] (4). Items available for reference: [Call number: 371.9 ด1511ก 2551] (1).

ความสามารถด้านการอ่านจำนวนนับโดยใช้แบบฝึกทักษะชุด "รู้ภาพทราบจำนวนและตัวเลข" สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ของ จงดี คำเชียง.

by จงดี คำเชียง.

Call number: 371.92 จ124ค 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.92 จ124ค 2551] (4).

ปัญหาการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1/ วิทยานิพนธ์ของ บุญเกิด วิเศษรินทอง.

by บุญเกิด วิเศษรินทอง.

Call number: 371.9 บ436ป 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2552. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 บ436ป 2552] (4).

ความสามารถในการอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อฉลากอาหารสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วิทยานิพน ธ์ของ กว้าง สดใส.

by กว้าง สดใส.

Call number: 371.928 ก172ค 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552. Online access: fulltxt. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.928 ก172ค 2552] (4).

ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการลดความเครียดของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงชั้น 3 / วิทยานิพนธ์ของ สุวดี ปุ่ยฝ้าย.

by สุวดี ปุ่ยฝ้าย.

Call number: 371.926 ส474ผ 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.926 ส474ผ 2552] (4).

แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ : บทเรียนต่างประเทศ / เฉลียวศรี พิบูลชล... [และคนอื่นๆ]

by เฉลียวศรี พิบูลชล | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.95 น774 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 น774 2551] (2).

การปรับพฤติกรรมการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ สำหรับนักเรียนที่มีความพร่องทางด้านสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร / วิทยานิพนธ์ของ วิธันยา เจริญราช.

by วิธันยา เจริญราช.

Call number: 371.928 ว3411ก 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตและการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.928 ว3411ก 2553] (4).

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของนักศึกษาโปรมแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 = Making Individual Education Plan of Spacial Program Teacher Students Effecting the Potentaility of School Under Mahasarakham Office of Educational Service Area Zone II / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.9 ป1711ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551Other title: Making Individual Education Plan of Spacial Program Teacher Students Effecting the Potentaility of School Under Mahasarakham Office of Educational Service Area Zone II..Online access: Fulltext Availability: No items available

รายงานการวิจัย การศึกษากระบวนการสอนการฝึกเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม / กว้าง สดใจ.

by กว้าง สดใจ.

Call number: 371.928 ก172ร 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546Online access: Fulltext Availability: No items available

การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย / กุลยา ก่อสุวรรณ.

by กุลยา ก่อสุวรรณ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 371.9043 ก476ก 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9043 ก476ก 2553] (2).

จุดเทียนส่องทาง / อัมพร พงษ์กังสนานันท์, บรรณาธิการ.

by อัมพร พงษ์กังสนานันท์ [, บรรณาธิการ.].

Call number: 371.9 จ4461 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 จ4461 2553] (1).

การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวในแม่ ก กา สำหรับนักเรียนที่ปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมบูรณาการ / วิทยานิพนธ์ของ สุคนธรัตน์ ทัพแสง.

by สุคนธรัตน์ ทัพแสง.

Call number: 371.9 ส481ก 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554. Other title: Development of Spelling Abilities in the Compound Wods With Single Vowel in Mae Gor Ga for Learning Disabilities Students in Grade 4 by Using Integration Activities..Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 ส481ก 2554] (2).

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ / สมรักษ์ นิธิฤทธิไกร.

by สมรักษ์ นิธิฤทธิไกร.

Call number: 371.91 ส167ผ 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว, 2554Availability: Items available for reference: [Call number: 371.91 ส167ผ 2554] (1).

การใช้เพลงในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวังโพน / วิทยานิพนธ์ของ ไพฑูรย์ แวววงค์.

by ไพฑูรย์ แวววงค์.

Call number: 371.9 พ93ก 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Other title: using Music In skill Analysis Development Havely The Discretion For, A Student Who Have Side Thai Talent, The Primary School Level studies Year That 4-6..Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 พ93ก 2554] (2).