Refine your search

Your search returned 178 results from 129045 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.9 ก278ร 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ก278ร 2545] (1).

เพื่อนของเรา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เล่ม 1 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

by สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 371.91 ว322พ 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.91 ว322พ 2546] (5).

การพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

Call number: 371.91 ช234ก 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สันติศิริ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.91 ช234ก 2544] (3).

รายงานการวิจัย ผลของกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรที่มีความต้องการพิเศษ / ธรรมนูญ รวีผ่อง.

by ธรรมนูญ รวีผ่อง.

Call number: 371.9 ธ177ร 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 ธ177ร 2547] (1). Items available for reference: [Call number: 371.9 ธ177ร 2547] (1).

รวมบทความการสำรวจค้นหาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / ศักดา ปัญจพรพล.

by ศักดา ปัญจพรพล.

Call number: 371.9 ศ1114ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เด็กที่มีความสามารถแห่งประเทศไทย 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 ศ1114ร 2548] (2).

การศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการมองเห็นของสถาบันอดุมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระของ แสงโสม อมรรัตนพงศ์.

by แสงโสม อมรรัตนพงศ์.

Call number: 371.911 ส728ห 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (คม. เทคโนโลีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. Availability: Items available for reference: [Call number: 371.911 ส728ห 2547] (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยการจัดการแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 / สมพร หวานเสร็จ.

by สมพร หวานเสร็จ.

Call number: 371.928 ส166ร 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ม.ป.ท. : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 371.928 ส166ร 2547] (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนารุปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.95 ร262ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 371.95 ร262ร 2548] (1).

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน / ประกฤติ พูลพัฒน์.

by ประกฤติ พูลพัฒน์.

Call number: 371.9043 ป7111ก 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9043 ป7111ก 2547] (1).

สภาพการดำเนินงานและความต้องการจัดการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ เริงศักดิ์ เขื่อนแก้ว.

by เริงศักดิ์ เขื่อนแก้ว.

Call number: 371.9 ร628ส 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 ร628ส 2550] (3). Items available for reference: [Call number: 371.9 ร628ส 2550] (2).

การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและนวัตกรรมการเรียนรู้ในประเทศไทย.

Call number: 371.95 ก278 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ก278 2549] (1).

การศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้แผ่นภาพการ์ตูนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ของ ประภาพร ธรรมวิพากย์.

by ประภาพร ธรรมวิพากย์.

Call number: 371.912 ป1711ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.912 ป1711ก 2550] (4). Items available for reference: [Call number: 371.912 ป1711ก 2550] (1).

การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกที่เรียนร่วมโดยใช้วิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการเล่นเกมกับเด็กปกติ / วิทยานิพนธ์ของ มาลินี ไชยบัง.

by มาลินี ไชยบัง.

Call number: 371.928 ม273ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.928 ม273ก 2550] (4). Items available for reference: [Call number: 371.928 ม273ก 2550] (1).

การจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กพิการวัยเรียนที่บ้านโดยครูอาสา : ศึกษากรณ๊โครงการในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ [CD-ROM] /วิทยานิพนธ์ของ วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

by วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

Call number: CD1 2471 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. Availability: Items available for loan: ซีดีรอม/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: CD1 2471] (1).

การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ ด้วยเทคนิคการใช้รูปภาพช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 / วิทยานิพนธ์ของ สุมาลี จอดนอก.

by สุมาลี จอดนอก.

Call number: 371.914 ส462ป 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.914 ส462ป 2550] (5).

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษของคงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุดรธานี / วิทยานิพนธ์ของ นฤมล ตะภูเขียว.

by นฤมล ตะภูเขียว.

Call number: 371.9 น196ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 น196ก 2550] (3). Items available for reference: [Call number: 371.9 น196ก 2550] (2).

การปรับพฤติกรรมก้าวร้าวในชั้นเรียนออทิสติกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย / วิทยานิพนธ์ของ อณัญญา เผื่อนผึ้ง.

by อณัญญา เผื่อนผึ้ง.

Call number: 371.928 อ1411ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.928 อ1411ก 2550] (4). Items available for reference: [Call number: 371.928 อ1411ก 2550] (1).

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550 / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศึกษาศาสตร์.

Call number: 370.3 ศ173ส 2550 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: 370.3 ศ173ส 2550] (1).

ศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ ประภัสสร ทัศนพงศ์.

by ประภัสสร ทัศนพงศ์.

Call number: 371.9 ป1711ศ 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.9 ป1711ศ 2550] (4). Items available for reference: [Call number: 371.9 ป1711ศ 2550] (1).

การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย / วิทยานิพนธ์ของ สรวงสุดา มูลมา.

by สรวงสุดา มูลมา.

Call number: 371.928 ส177ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550. Online access: fulltext. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.928 ส177ก 2550] (3). Checked out (1).