Your search returned 9 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559 / เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์, บรรณาธิการ.

by เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง [บรรณาธิการ.] | กานต์ ทัศนภักดิ์ [บรรณาธิการ.].

Call number: 363.728 ป113 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2560Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.728 ป113 2560] (1). Checked out (1).

หลักเศรษฐศาสตร์ = Principles of economice / ณรงค์ ธนาวิภาส.

by ณรงค์ ธนาวิภาส.

Call number: 330 ณ172ห 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560Other title: Principles of economice.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330 ณ172ห 2560] (2).

เศรษฐกิจภาคประชาชน = The Great Equalizer / David M.Smick ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล, แปล.

by สมิคค์, เดวิด เอ็ม | สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล [แปล.].

Call number: 338.542 ส163ศ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560Other title: The Great Equalizer.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.542 ส163ศ 2560] (2).

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2398-2519 / เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์.

by เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์.

Call number: 330.9593 พ527พ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330.9593 พ527พ 2560] (2).

ผลกระทบของระบบคมนาคมทางบกกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ.2475 - พ.ศ.2559 / พิมพ์อุมา ธัญธนกุล.

by พิมพ์อุมา ธัญธนกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 330.9593 พ366ผ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 พ366ผ 2560] (2).

พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน / ศุภการ สิริไพศาล.

by ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 330.9593 ศ461พ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ศ461พ 2560] (2).

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. 2325-2540 / วีระพงศ์ ยศบุญเรือง.

by วีระพงศ์ ยศบุญเรือง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 330.9593 ว3711ป 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ว3711ป 2560] (2).

พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย พ.ศ. 2474-2559 / พิภู บุษบก.

by พิภู บุษบก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 330.9151 พ3641พ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 330.9151 พ3641พ 2560] (1). Items available for reference: [Call number: 330.9151 พ3641พ 2560] (1).

รัฐพัฒนาการอุดมการณ์และจินตภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ / นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

by นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

Call number: 338.9 น165ร 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.9 น165ร 2560] (2).