Refine your search

Your search returned 161 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 330.9593 ค1411ผ 2559 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ค1411ผ 2559] (1).

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ = Creative economy / สมบัติ กุสุมาวลี.

by สมบัติ กุสุมาวลี.

Call number: 331.7617 ส165ศ 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Other title: Creative economy | รุ่งอรุณของเศรษฐกิจดิจิทัล.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 331.7617 ส165ศ 2558] (2).

เก็บตกความทรงจำ / สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม.

by สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม.

Call number: 338.9 ส177ก 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2561Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.9 ส177ก 2561] (1).

หลักเศรษฐศาสตร์ = Principles of economice / ณรงค์ ธนาวิภาส.

by ณรงค์ ธนาวิภาส.

Call number: 330 ณ172ห 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560Other title: Principles of economice.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330 ณ172ห 2560] (2).

เศรษฐกิจภาคประชาชน = The Great Equalizer / David M.Smick ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล, แปล.

by สมิคค์, เดวิด เอ็ม | สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล [แปล.].

Call number: 338.542 ส163ศ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560Other title: The Great Equalizer.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.542 ส163ศ 2560] (2).

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2398-2519 / เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์.

by เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์.

Call number: 330.9593 พ527พ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330.9593 พ527พ 2560] (2).

ผลกระทบของระบบคมนาคมทางบกกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ.2475 - พ.ศ.2559 / พิมพ์อุมา ธัญธนกุล.

by พิมพ์อุมา ธัญธนกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 330.9593 พ366ผ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 พ366ผ 2560] (2).

พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน / ศุภการ สิริไพศาล.

by ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 330.9593 ศ461พ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ศ461พ 2560] (2).

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. 2325-2540 / วีระพงศ์ ยศบุญเรือง.

by วีระพงศ์ ยศบุญเรือง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 330.9593 ว3711ป 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ว3711ป 2560] (2).

พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย พ.ศ. 2474-2559 / พิภู บุษบก.

by พิภู บุษบก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 330.9151 พ3641พ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 330.9151 พ3641พ 2560] (1). Items available for reference: [Call number: 330.9151 พ3641พ 2560] (1).

รัฐพัฒนาการอุดมการณ์และจินตภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ / นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

by นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

Call number: 338.9 น165ร 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.9 น165ร 2560] (2).

การปฏิวัติครั้งที่สาม : สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภายใต้ผู้นำตลอดกาล สี จิ้นผิง = The third revolution : Xi Jinping and the new Chinese state / Elizabeth C. Economy ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ถังหลง.

by อีโคโนมี, เอลิซาเบท ซี | ถังหลง | Economy, Elizabeth C.

Call number: 320.951 อ381ก 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561Other title: The third revolution : Xi Jinping and the new Chinese state.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 320.951 อ381ก 2561] (2).

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนเมืองไซเสดถา แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Suggestions in community economic development in poverty problems Solutionsin Saysetha district, Attapue province, Loa PDR / วิทยานิพนธ์ของ บุนเต้า สีสะแหวงสุก.

by บุนเต้า สีสะแหวงสุก | แดนวิชัย สายรักษา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 338.9 บ4551ค 2561 Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. Other title: Suggestions in community economic development in poverty problems Solutionsin Saysetha district, Attapue province, Loa PDR.Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 338.9 บ4551ค 2561] (2).

รูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมการค้าการลงทุนของเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = A Development model of trade and investment promontion Vangtao - Phonethong special economic zone, Champasak province, Lao people's democratic sounthone / วิทยานิพนธ์ของ บุนยง สูนทอง.

by บุนยง สูนทอง | ชาตรี ศิริสวัสดิ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 338.9594 บ456ร 2561 Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. Other title: A Development model of trade and investment promontion Vangtao - Phonethong special economic zone, Champasak province, Lao people's democratic sounthone .Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 338.9594 บ456ร 2561] (2).

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม = The economic community sustainable development based on natural resources and local wisdom with sufficiency economy philosophy of Nongmek sub-district Nachueak district Mahasarakham province / รายงานการวิจัยของ ธันยชนก ปะวะละ, นุจรี ใจประนบ และ ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์.

by ธันยชนก ปะวะละ | นุจรี ใจประนบ | ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์.

Call number: 330.9593 ธ115ก 2562 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562Other title: The economic community sustainable development based on natural resources and local wisdom with sufficiency economy philosophy of Nongmek sub-district Nachueak district Mahasarakham province.Online access: fulltext Availability: Items available for loan: หนังสือเด็ก/ตึกเก่า [Call number: 330.9593 ธ115ก 2562] (1).

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน = The development of the Thailand-the Lao People's Democratic Republic border economy in the upper Northeastern region / รายงานการวิจัยของ กมลทิพย์ ตรีเดช.

by กมลทิพย์ ตรีเดช.

Call number: 338.9593 ก167น 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561Other title: The development of the Thailand-the Lao People's Democratic Republic border economy in the upper Northeastern region .Online access: fulltext Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9593 ก167น 2561] (1).

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพืชในท้องถิ่น : กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรนอนนา เครือข่ายอินแปง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร / เยาวลักษณ์ แก้วยอด...[และคนอื่น ๆ]

by เยาวลักษณ์ แก้วยอด.

Call number: 338.18593 ก278 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558Availability: Items available for reference: [Call number: 338.18593 ก278 2558] (1).

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านสี่แยก หมู่2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ = Self-reliance Community economic development guideline at Moo 2, Ban Si Yak, Somdet District, Kalasin Province / วิทยานิพนธ์ของ นัดดา พลประถม.

by นัดดา พลประถม | รังสรรค์ สิงหเลิศ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 338.9 น114น 2563 Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาค) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2563. Other title: Self-reliance Community economic development guideline at Moo 2, Ban Si Yak, Somdet District, Kalasin Province.Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 338.9 น114น 2563] (2).

อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนีย ระหว่าง ค.ศ. 1991-2011 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมพงค์ พรมสะอาด.

by สมพงค์ พรมสะอาด | มหาวิทยาลัยทักษิณ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ยุโรปศึกษา.

Call number: 330.94798 ส166อ 2559 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Availability: Items available for reference: [Call number: 330.94798 ส166อ 2559] (2).

การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561 / กรมองค์การระว่างประเทศ.

by กรมองค์การระว่างประเทศ.

Call number: 338.9593 ก274 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมองค์การระว่างประเทศ, 2561Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.9593 ก274 2561] (1).