Your search returned 30 results from 129228 records. Subscribe to this search

|
25 ปี การวางแผน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379 ศ311ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ311ย] (1).

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล.

Call number: 370 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ส215ร] (1).

96 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2531

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379 ศ311ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531Availability: No items available

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

การประชุมทางไกลเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา [วิดิทัศน์] /สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11.

by สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

Call number: VC E0603 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11, 2542Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E0603] (1).

การวิเคราะห์ระบบการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงการจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 6 (พ.ศ.2527 - 2530) / มานิตย์ ไชยกิจ.

by มานิตย์ ไชยกิจ.

Call number: 379.593 ม253ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2532 Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532. Availability: No items available Special Status (1).

รายงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการส่งต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษหน้า" / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.2 น16ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542Availability: No items available

รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / ปริญญานิพนธ์ ของ สุทัศน์ ขอบคำ.

by สุทัศน์ ขอบคำ.

Call number: 351.851 ส44ร Material type: book Book; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: No items available Special Status (1).

กระทรวงศึกษาธิการ 109 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.9593 ศ311ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.593 ศ311ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available Special Status (2).

สารนิเทศพื้นฐานของจังหวัด เล่ม 1 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 370.9593 ศ3118ส 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9593 ศ3118ส 2540] (2).

ความต้องการการฝึกอบรมของนักวิชาการการศึกษา 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / วิทยานิพนธ์ของ ดวงเนตร ธีระคานนท์.

by ดวงเนตร ธีระคานนท์.

Call number: 353.844 ด172ค 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2545. Availability: No items available Special Status (1).

สารสนเทศ ศธ. 2544 / กลุ่มแผนงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.72 ศ3118ส 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 370.72 ศ3118ส 2544] (2).

107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.593 ศ311ร 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 370.593 ศ311ร 2542] (1). Items available for reference: [Call number: 370.593 ศ311ร 2542] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2531 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.809593 ศ311ผ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 353.809593 ศ311ผ] (3).

รายงานประจำปี กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 352.80 ศ311ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: กระทรวง, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 352.80 ศ311ร] (1).

2549 ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รายงานการปฏิบัติงาน 9 เดือน 9 หน่วยงาน ในปี 2549 / รุ่ง แก้วแดง.

by รุ่ง แก้วแดง | ถวัลย์ มาศจรัส | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.1523 ร42ส 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวางศึกษาธิการ, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 370.1523 ร42ส 2549] (1).

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 344.07 ศ311พ 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2548Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 344.07 ศ311พ 2546] (1).

ดุจดั่งร่มโพธิ์ทองของการศึกษาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370 ศ311ด 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ศ311ด 2549] (1).