Your search returned 31 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
25 ปี การวางแผน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379 ศ311ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ311ย] (1).

ผลงานในรอบปี

by ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.

Call number: 351 ก19ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 351 ก19ผ] (1).

100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 354.5930684 ศ615ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 354.5930684 ศ615ห] (1).

ศตวรรษที่ 2 (สอง) กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ศ311ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2536Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 353.844 ศ311ศ] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ก17ร] (1).

ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (21 ตุลาคม 2535 - 20 เมษายน 2536

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ก17ผ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ก17ผ] (1).

หนังสือที่ระลึกงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 44 (100 บี ศธ)

Call number: 353.844 ห15 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ห15] (1).

ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 1 ปี (21 ตุลาคม 2535-20 ตุลาคม 2536)

Call number: 353.844 ผ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ผ17] (2).

สองปี กระทรวงศึกษาธิการ 2536 - 2537

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 367 ก17ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 367 ก17ส] (5). Items available for reference: [Call number: 367 ก17ส] (2).

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล.

Call number: 370 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ส215ร] (1).

91 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379 ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2539

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

สรุปผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธการในรอบ 1 ปี (พฤศจิกายน 2540 - พฤศจิกายน 2541)

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ส 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541Availability: No items available Special Status (1).

กระทรวงศึกษาธิการ 109 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.9593 ศ311ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2541-2542 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ร 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2542]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.8 ศ3118ร 2542] (1). Special Status (2).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.593 ศ311ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available Special Status (2).

111 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.8 ศ3118ห 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546Availability: Items available for reference: [Call number: 353.8 ศ3118ห 2546] (1).

สารสนเทศ ศธ. 2544 / กลุ่มแผนงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.72 ศ3118ส 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 370.72 ศ3118ส 2544] (2).

107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.593 ศ311ร 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 370.593 ศ311ร 2542] (1). Items available for reference: [Call number: 370.593 ศ311ร 2542] (1).