Your search returned 35 results from 129228 records. Subscribe to this search

|
25 ปี การวางแผน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379 ศ311ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ311ย] (1).

ผลงานในรอบปี

by ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.

Call number: 351 ก19ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 351 ก19ผ] (1).

100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 354.5930684 ศ615ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 354.5930684 ศ615ห] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ก17ร] (1).

ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (21 ตุลาคม 2535 - 20 เมษายน 2536

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ก17ผ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ก17ผ] (1).

หนังสือที่ระลึกงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 44 (100 บี ศธ)

Call number: 353.844 ห15 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ห15] (1).

ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 1 ปี (21 ตุลาคม 2535-20 ตุลาคม 2536)

Call number: 353.844 ผ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ผ17] (2).

สองปี กระทรวงศึกษาธิการ 2536 - 2537

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 367 ก17ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 367 ก17ส] (5). Items available for reference: [Call number: 367 ก17ส] (2).

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล.

Call number: 370 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ส215ร] (1).

91 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379 ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2539

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

รายงานการคัดเลือกผลวิจัยดีมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2544 / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 370 ว322ก 2545 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ว322ก 2545] (1). Special Status (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

การวิเคราะห์ระบบการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงการจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 6 (พ.ศ.2527 - 2530) / มานิตย์ ไชยกิจ.

by มานิตย์ ไชยกิจ.

Call number: 379.593 ม253ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2532 Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532. Availability: No items available Special Status (1).

สรุปผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธการในรอบ 1 ปี (พฤศจิกายน 2540 - พฤศจิกายน 2541)

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ส 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541Availability: No items available Special Status (1).

รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / ปริญญานิพนธ์ ของ สุทัศน์ ขอบคำ.

by สุทัศน์ ขอบคำ.

Call number: 351.851 ส44ร Material type: book Book; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: No items available Special Status (1).

กระทรวงศึกษาธิการ 109 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.9593 ศ311ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2541-2542 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ร 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2542]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.8 ศ3118ร 2542] (1). Special Status (2).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.593 ศ311ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available Special Status (2).

รายงานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2544 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 370 ศ3118ร 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, 2546Availability: No items available Special Status (2).