Refine your search

Your search returned 59 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
25 ปี การวางแผน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379 ศ311ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ311ย] (1).

ผลงานในรอบปี

by ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.

Call number: 351 ก19ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 351 ก19ผ] (1).

100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 354.5930684 ศ615ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 354.5930684 ศ615ห] (1).

ศตวรรษที่ 2 (สอง) กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ศ311ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2536Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 353.844 ศ311ศ] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ก17ร] (1).

ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 1 ปี(21 ตุลาคม 2535 - 20 ตุลาคม 2536)

Call number: 353.844 ผ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, [2536]Availability: No items available

ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (21 ตุลาคม 2535 - 20 เมษายน 2536

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ก17ผ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ก17ผ] (1).

หนังสือที่ระลึกงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 44 (100 บี ศธ)

Call number: 353.844 ห15 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ห15] (1).

2518 กรมวิชาการในปัจจุบัน

Call number: 353.844 ส19 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, 2518Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.844 ส19] (1).

ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 1 ปี (21 ตุลาคม 2535-20 ตุลาคม 2536)

Call number: 353.844 ผ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 353.844 ผ17] (2).

สองปี กระทรวงศึกษาธิการ 2536 - 2537

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 367 ก17ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 367 ก17ส] (5). Items available for reference: [Call number: 367 ก17ส] (2).

การบริหารการศึกษา, ความเป็นมาของเอกสารของกรมวิชาการ ชุดพัฒนาการทางการศึกษา อันดับที่ 4

by บุญเจือ องค์ประดิษฐ์.

Call number: 370.9 บ43ก Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โครงการพัฒนาการศึกษา, 2505Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9 บ43ก] (3).

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล.

Call number: 370 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ส215ร] (1).

91 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379 ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526Availability: Items available for reference: [Call number: 379 ศ] (1).

96 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2531

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379 ศ311ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531Availability: No items available

สารสนเทศ ศธ. 2539

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 370.72 ศ311ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, [2540]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.72 ศ311ส] (2).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2539

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

Call number: 371.02 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ม.ป.ปAvailability: No items available

สารสนเทศ ศธ.2540 / ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. ศูนย์สารสนเทศ.

Call number: 370.72 ศ311ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.72 ศ311ส] (2).

รายงานการคัดเลือกผลวิจัยดีมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2544 / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 370 ว322ก 2545 Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ว322ก 2545] (1). Special Status (1).