Your search returned 22 results from 128498 records. Subscribe to this search

|
คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช23ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ช23ค] (8).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เล่ม 2 / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช23ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ช23ค] (3).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เล่ม 1 / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช23ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ช23ค] (2).

หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1 / โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์.

by โภคิน พลกุล | ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 346.01 ภ81ห 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 346.01 ภ81ห 2541] (4).

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 347.01 ช232ค 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 347.01 ช232ค 2544] (2).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช239ค 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.06 ช239ค 2547] (2).

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 347.01 ช232ค 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 347.01 ช232ค 2545] (3).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช239ค 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.06 ช239ค 2551] (2).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช239ค 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.06 ช239ค 2552] (1).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง/ ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช239ค 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2554Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.06 ช239ค 2554] (2).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.59306 ช232ค 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.59306 ช232ค 2553] (2).

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.59306 ช232ค 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.59306 ช232ค 2556] (1).

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.59306 ช232ค 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.59306 ช232ค 2558] (2).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.59306 ช232ค 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557Availability: No items available Checked out (1).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.59306 ช232ค 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.59306 ช232ค 2559] (2).

กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342 ช232ก 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342 ช232ก 2557] (2).

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.0664 ช232ค 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.0664 ช232ค 2558] (2).

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.593 ช232ก 2542 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.593 ช232ก 2542] (1).

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.59306 ช232ค 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.59306 ช232ค 2560] (1).

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่าง ๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 342.06 ช232ก 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.06 ช232ก 2560] (2).