Refine your search

Your search returned 181 results from 128498 records. Subscribe to this search

|
หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาวงค์.

by กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

Call number: 342.06 ก16ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ก16ก] (5).

เอกสารการสอนวิชา กฎหมายมหาชน หน่วยที่ 1-7 และ หน่วยที่ 8-15 = Public Law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: 342 ส418อ 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342 ส418อ 2536] (2).

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Call number: 342 ช116ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342 ช116ก] (1).

หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1 / โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์.

by โภคิน พลกุล | ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 346.01 ภ81ห 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 346.01 ภ81ห 2541] (4).

รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์.

by สมชาย บำรุงทรัพย์ [, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.].

Call number: 342.06 ร17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ร17] (2).

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 342.06 น115ห 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 น115ห 2543] (5).

กฎหมายปกครอง / นัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Call number: 342.06 น116ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : นิตินัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 น116ก] (2).

รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์...[และคนอื่นๆ]

by สุรพล นิติไกรพจน์, ผู้รวบรวม.

Call number: 342.06 ร176 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ร176] (3).

กฎหมายปกครอง = Administrative Law LA 409 (S) : บันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการกฤษฎีกาและการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Call number: 342.06 ก13 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.06 ก13] (5).

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ = Comparative Administrative Law / ขวัญชัย สันตสว่าง.

by ขวัญชัย สันตสว่าง.

Call number: 340.2 ข1711ก 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 340.2 ข1711ก 2542] (6), ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ [Call number: 340.2 ข1711ก 2542] (3).

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 342.06 น115ห 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 น115ห 2544] (1).

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 347.01 ช232ค 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 347.01 ช232ค 2544] (2).

รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์...[และคนอื่นๆ]

by สุรพล นิติไกรพจน์, ผู้รวบรวม.

Call number: 342.06 ร17 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ร17] (2).

กฎหมายปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Call number: 342.0602 ถ277ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.0602 ถ277ก] (5).

กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

by กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

Call number: 342.59306 ก16ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.59306 ก16ก] (5).

กฎหมายปกครอง [วารสาร]

Call number: Serial Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Online access: Click here to access online Availability: No items available

หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาวงค์.

by กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

Call number: 342.06 ก167ก 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.06 ก167ก 2544] (2).

กฎหมายการตรวจสอบภาครัฐ.

Call number: 342.02 ก139 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พอดี, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.02 ก139 2544] (2).

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.

by บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.

Call number: 342.593 บ439ห 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.593 บ439ห 2546] (2).

หลักกฎหมายมหาชน = Principles of public Law / วิชัย สังข์ประไพ.

by วิชัย สังข์ประไพ.

Call number: 342 ว3211ห 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342 ว3211ห 2545] (3).