Your search returned 30 results from 128647 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยแนวคิดการจัดการศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวการจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.7 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536Availability: No items available

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.3440727 ว322ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2545]Availability: Items available for reference: [Call number: 371.3440727 ว322ร 2545] (1). Special Status (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1 ก 17 ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2538Availability: No items available

ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะระดับประถมศึกษา / กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.3 ว32ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.3 ว32ผ] (1).

คู่มือประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 371.26 ว32ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.26 ว32ค] (1).

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 510.72 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: No items available Special Status (3).

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 495.9107 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: No items available Special Status (3).

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 507 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: No items available Special Status (3).

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 420.7 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: No items available Special Status (3).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการเรียน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.3 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: No items available Special Status (2).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โครงการการศึกษาศักยภาพของเด็กไทย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา | สมร ทองดี.

Call number: 370.15 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: No items available Special Status (2).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการสื่อสาร / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา | พิศิษฐ ตัณฑวณิช.

Call number: 302.22 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา 2542Availability: No items available Special Status (2).

รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรภาษาอักฤษ พ.ศ. 2539 / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา | กัญนิภา พราหมณ์พิทักษ์ | มณนิภา ชุติบุตร.

Call number: 420.7 ว322ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 028.55 ว32ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2542Availability: No items available Special Status (1).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุมตนเองได้ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 155.25 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542Availability: No items available Special Status (2).

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 371.8072 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: No items available Special Status (2).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการคิด / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.152 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: 370.152 ว322ก] (2).

รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ว32ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: 370.78 ว32ภ] (1). Special Status (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / โครงการผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน

by โครงการผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372 ร262 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: No items available Special Status (2).

รายงานการวิจัยเรื่องทักษะการจัดการของเด็กไทย : คุณลักษณะ พฤติกรรม และการส่งเสริม / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 658 ว321 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2543]Availability: Items available for reference: [Call number: 658 ว321] (1).