Your search returned 87 results from 128647 records. Subscribe to this search

|
คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 373.19 ก176ค] (5). Items available for reference: [Call number: 373.19 ก176ค] (4).

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก176ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: 373.19 ก176ร] (2).

แผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 379.593 ก1711ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ก1711ผ] (1).

คู่มือการจัดกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 371.89 ก176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: 371.89 ก176ค] (3).

คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 373.19 176ค] (1). Items available for reference: [Call number: 373.19 176ค] (2).

คู่มือประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองของโรงเรียน / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.

by กรมวิชาการ. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.

Call number: 375.006 ส215ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 375.006 ส215ค] (3). Items available for reference: [Call number: 375.006 ส215ค] (2).

ดุจดวงแก้วแจ่มจรัสวัฒนธรรม / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 929.7 ก17ด 2534 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 929.7 ก17ด 2534] (6). Items available for reference: [Call number: 929.7 ก17ด 2534] (2).

รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 2

by กรมวิชาการ.

Call number: 017 ก17ร Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอกชน, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 017 ก17ร] (1).

ระเบียบ คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.139 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 373.139 ก1711ร] (2).

รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเอดส์ศึกษาระดับประถมศึกษา

by กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร | จิตรา ทองเกิด [, ผู้เรียบเรียง] | จุฑามาศ สรวิสูตร [, ผู้เรียบเรียง].

Call number: 372.37 ศ415ร Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: 372.37 ศ415ร] (1).

รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2536

by กรมวิชาการ.

Call number: 370 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ก17ร] (1).

บัญชีหนังสือเรียนและสื่อการเรียนอื่น ๆ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

by กรมวิชาการ.

Call number: 010 ว32บ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2528Availability: Items available for reference: [Call number: 010 ว32บ] (1).

บรรณานุกรมหนังสือเด็กระดับชั้นประถมศึกษา

by กรมวิชาการ. ศูนย์วัสดุการศึกษา.

Call number: 010 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2510Availability: Items available for reference: [Call number: 010 ว] (2).

รายชื่อหนังสือวิชาการศึกษาในห้องสมุดศูนย์วัสดุการศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 010 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2509Availability: Items available for reference: [Call number: 010 ว] (1).

การสำรวจความต้องการด้านการอ่านของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

by กรมวิชาการ.

Call number: 028 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2520Availability: Items available for reference: [Call number: 028 ว] (2).