Refine your search

Your search returned 1012 results from 128647 records. Subscribe to this search

|
ลัทธิและวิธีการของคอมมิวนิสต์ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร | กรมวิชาการ.

Call number: 335.43 ธ25ล Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2520Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 335.43 ธ25ล] (2).

หนังสือดีสำหรับห้องสมุด ฉบับที่ 4 / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 011 ว32ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 011 ว32ห] (12).

คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 373.19 ก176ค] (5). Items available for reference: [Call number: 373.19 ก176ค] (4).

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก176ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 373.19 ก176ห] (1).

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 132/2534 เรื่องเพิ่มเติมรายวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521...

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 373.19 ก176ค] (4).

คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.19 176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 373.19 176ค] (1). Items available for reference: [Call number: 373.19 176ค] (2).

คู่มือการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก176ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 373.19 ก176ค] (20).

คู่มือประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองของโรงเรียน / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.

by กรมวิชาการ. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.

Call number: 375.006 ส215ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 375.006 ส215ค] (3). Items available for reference: [Call number: 375.006 ส215ค] (2).

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 363.73 ก17ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 363.73 ก17ม] (5).

ชีวิตกับการท่องเที่ยว : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 304.2 ก17ช Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 304.2 ก17ช] (6).

บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับประถมศึกษาของกรมวิชาการ เล่ม 2

by กรมวิชาการ.

Call number: 016.37132 ว232บ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 016.37132 ว232บ] (1).

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมความต้องการของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 959.3 ว322ป 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ว322ป 2545] (1).

หนังสือเพื่อคุณภาพชีวิต

by กรมวิชาการ.

Call number: 011 ว32ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2530Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 011 ว32ห] (5).