Refine your search

Your search returned 73 results from 128712 records. Subscribe to this search

|
การรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตุลาคม-ธันวาคม 2528 สรุปรายงานและเอกสารทางวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 028 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 028 ว32ก] (6).

วิจัยบรรณนิทัศน์ เล่มที่ 1 พ.ศ. 2521-2526 = Research annatation

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.70 ว32ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษากรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.70 ว32ว] (1).

การสำรวจความต้องการทางการศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.78 ว32ก] (1).

การประเมินผลการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 หลุ่มวิชาสังคมศึกษา

by กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.

Call number: 375.3 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 375.3 ว32ก] (1).

การนำผลวิจัยไปใช้การจัดการศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529Availability: No items available

วิจัยบรรณนิทัศน์

by กรมวิชาการ.

Call number: 370.78 ว32ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.78 ว32ว] (1).

การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

by กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.

Call number: 371.10072 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2529Availability: No items available

รายงานวิจัย การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.19 ว32ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for reference: [Call number: 372.19 ว32ร] (1).

คนมีบาป, หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 294.3 ว32ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 294.3 ว32ค] (3).

สี่พี่น้อง, หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรมระดับประถมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 294.3 ว32ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 294.3 ว32ส] (9).

อยู่กับพระรัตนตรัย, หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริธรรรมระดับประถมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 294.3 ว32อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 294.3 ว32อ] (11).

สัปปุริสธรรม, หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริธรรมระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 294.301 ว32ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 294.301 ว32ส] (4).

ความรู้เรื่องชาดก, หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 294.308 ว32ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 294.308 ว32ค] (3).

ความฝันของปุ้ย, หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

by กรมวิชาการ.

Call number: 320 ว32ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 320 ว32ค] (2).

ทรัพยากรที่มีค่าของเรา, หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

by กรมวิชาการ.

Call number: 333.9 ว32ท Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 333.9 ว32ท] (1).

หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพระดับประถมศึกษา การตัดเย็บเสื้อผ้า

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.8646 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.8646 ว] (8).

วิชาความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับประถมศึกษา การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.86464 ว32ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.86464 ว32ว] (8).

หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพการตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้า งานเลือก แขนงงานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.86464 ว32ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.86464 ว32ห] (7).

หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพระดับประถมศึกษา สารทำความสะอาดภายในบ้าน

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.86485 ว32ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.86485 ว32ห] (7).