Refine your search

Your search returned 94 results from 128721 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยเรื่องสังเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.115 ว321ส 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2545Availability: No items available Special Status (1).

การศึกษาความต้องการเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: No items available

วิจัยบรรณานิทัศน์ เล่มที่ 3 = Research annotation / กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.7 ก17ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Other title: Research annotation..Availability: Items available for reference: [Call number: 370.7 ก17ว] (1).

รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535Availability: No items available

รายงานการวิจัยโครงการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2524Availability: No items available

รายงานผลการสัมมนาเรื่องการปรับการจัดการศึกษากับการพัฒนาเมือง

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.193 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, [2534]Availability: No items available

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและการมีงานทำ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1425 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: No items available

รายงานการวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัยรักการทำงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.1 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปAvailability: No items available

รายงานวิจัยการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2530Availability: No items available

รายงานการวิจัยแนวความคิดของผู้บริหาร เรื่อง ความต่อเนื่องระหว่างการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available

รายงานสรุปผลการสัมมนานักเรียน แนวความคิดของเยาวชนยุคใหม่ในโครงการ การติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 376.732 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available

รายงานการสำรวจสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.102 ก18ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: No items available

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [Call number: 373.13 ก17น] (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 373.13 ก17น] (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 373.13 ก17น] (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 373.13 ก17น] (1).

การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: No items available

รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวการจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ของไทยในทศวรรษ 1990

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2536Availability: No items available

รายงานการวิจัยฉบับย่อเรื่อง สภาพและการปฎิบัติตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.19 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: 372.19 ก17ร] (2).