Your search returned 12 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทย / อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์ [, บรรณาธิการ.].

Call number: 333.7 พ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 พ17] (3).

พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย / อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์ [, บรรณาธิการ.].

Call number: 333.7 พ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 พ17] (2).

กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ปาริชาติ วลัยเสถียร.

by ปาริชาติ วลัยเสถียร.

Call number: 307.1 ป21ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307.1 ป21ก] (1).

กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ / ชูเกียรติ น้อยฉิม.

by ชูเกียรติ น้อยฉิม.

Call number: 341.757 ช411ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 341.757 ช411ก] (2).

ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Call number: 324.78 ช116ธ 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 324.78 ช116ธ 2543] (3).

สื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้ / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ]

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.2 ส319 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 302.2 ส319 2543] (5).

สถานภาพไทยศึกษา : การสำรวจเชิงวิพากษ์ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ.

Call number: 309.1593 ส142 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 309.1593 ส142] (2).

ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยในศตวรรษใหม่ / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ.

Call number: 374 ท38 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 374 ท38] (6).

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ.2543 : รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. ประจำปี พ.ศ.2543 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: No items available

สาหร่าย : ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในประเทศไทย / สรวิศ เผ่าทองศุข.

by สรวิศ เผ่าทองศุข.

Call number: 579.8 ส177ส 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 579.8 ส177ส 2543] (1).

ตามรอยช้างแลใต้ / สารูป ฤทธิ์ชู และ สุนีย์ ทองไชร์.

by สารูป ฤทธิ์ชู | สุนีย์ ทองไชร้.

Call number: 959.3035 ส2741ต 2543 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3035 ส2741ต 2543] (1).

คู่มือวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ / รัตนา อัตตปัญโญ.

by รัตนา อัตตปัญโญ.

Call number: 634.68 ร114ค 2543 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.68 ร114ค 2543] (1).