Refine your search

Your search returned 232 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
มาเลเซีย : เอกภาพกับการศึกษา = Malay : Unity and Education / พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา

by พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา.

Call number: 379.595 พ112ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 379.595 พ112ม] (2).

กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจุดเปลี่ยนการพัฒนา / [จัดโดย] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ; กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ.

by การประชุม "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ( ครั้งที่ 3 : 2548 : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ) | กชกร ชิณะวงศ์ [บรรณาธิการ.].

Call number: 352.1409593 ก1711 2548 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค , 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 352.1409593 ก1711 2548] (2).

ทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา.

by ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา.

Call number: 354.7 ช315ค 2547 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 354.7 ช315ค 2547] (1).

บรูไน : อาณานิคมของอังกฤษ = Brunei : the British colonization / ศิริพร สมัครสโมสร.

by ศิริพร สมัครสโมสร.

Call number: 959.55 ศ37บ 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.55 ศ37บ 2541] (3).

ปฏิรูประบบการคลังไทย : กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น / จรัส สุวรรณมาลา.

by จรัส สุวรรณเวลา.

Call number: 336.012593 จ17ป 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.012593 จ17ป 2541] (5).

เวียดนามในเมืองไทย = The Vietnamese in Thailand / ผุสดี (พิมะสุต) จันทวิมล ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ.

by ผุสดี (พิมพะสุต) จันทวิมล | กาญจนี ละอองศรี [, บรรณาธิการ.] | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ [, บรรณาธิการ.].

Call number: 305.895920593 ผ48ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.895920593 ผ48ว] (3).

วิถีทรรศน์ลาวในชุมชนสองฝั่งโขง = The Laos perspective in communities on both sides of the Mekhong Basin / จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ

by จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ.

Call number: 305.795919 ว34 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.795919 ว34] (2).

ราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น : โลกทัศน์ชนชั้นนำไทย = Rajadhiraja Samkok and Saihan : World views of the Thai elites / กรรณิการ์ สาตรปรุง.

by กรรณิการ์ สาตรปรุง.

Call number: 801.95 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 801.95 ก17ร] (2).

ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ชวลีย์ ณ ถลาง.

by ชวลีย์ ณ ถลาง.

Call number: 959.373 ช17ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.373 ช17ป] (2).

สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน / วิทยากร เชียงกูล... [และคนอื่นๆ].

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 039.95911 ส27 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: 039.95911] (1).

การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 001.44 ส215ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.44 ส215ก] (5).

ชุมชนแออัด : องค์ความรู้กับความเป็นจริง / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์.

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.

Call number: 307.3364 อ11ช Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307.3364 อ11ช] (6).

เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ / เขียน ธีระวิทย์

by เขียน ธีระวิทย์.

Call number: 959.7 ข615ว 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.7 ข615ว] (3).

ระบบงบประมาณสองปี : ทางเลือกในการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณของรัฐ / ณรงค์ สัจพันโรจน์.

by ณรงค์ สัจพันโรจน์.

Call number: 352.48 ณ17ร 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 352.48 ณ17ร 2540] (3).

วัฒนธรรมข้าวและพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / วิมล ดำศรี และ ไพรินทร์ รุยแก้ว.

by วิมล ดำศรี | ไพรินทร์ รุยแก้ว.

Call number: 390.9593 ว36ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 390.9593 ว36ว] (5).

รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ / จรัส สุวรรณมาลา

by จรัส สุวรรณเวลา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 (1).

พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทย / อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์ [, บรรณาธิการ.].

Call number: 333.7 พ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 พ17] (3).

พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย / อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์ [, บรรณาธิการ.].

Call number: 333.7 พ17 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.7 พ17] (2).

ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า : The Burmese Government and the Ethnic Minority Groups / พรพิมล ตรีโชติ.

by พรพิมล ตรีโชติ.

Call number: 323.1591 พ17ช Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 323.1591 พ17ช] (5).

กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ปาริชาติ วลัยเสถียร.

by ปาริชาติ วลัยเสถียร.

Call number: 307.1 ป21ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307.1 ป21ก] (1).