Your search returned 33 results from 129043 records. Subscribe to this search

|
การศึกษาความต้องการเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: No items available

รายงานการวิจัยโครงการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2524Availability: No items available

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและการมีงานทำ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1425 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: No items available

รายงานการวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัยรักการทำงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.1 ก1711ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปAvailability: No items available

รายงานการวิจัยแนวความคิดของผู้บริหาร เรื่อง ความต่อเนื่องระหว่างการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available

รายงานสรุปผลการสัมมนานักเรียน แนวความคิดของเยาวชนยุคใหม่ในโครงการ การติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 376.732 ก19ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available

รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.3 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: No items available

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [Call number: 373.13 ก17น] (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 373.13 ก17น] (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 373.13 ก17น] (1).

การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: No items available

รายงานการวิจัยแนวคิดการจัดการศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวการจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.7 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536Availability: No items available

การรับรู้ สาเหตุ ความสำเร็จ ในการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.3 ก17ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 371.3 ก17ก] (1).

วิถีทางและโอกาสทางการศึกษาของประชาชน, รายงานจากการวิเคราะห์เอกสารและสถิติทางการศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370 ว32ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2518Availability: No items available

โครงการทดลองหารูปแบบที่มีประสิทธิ์ผลต่อการเรียนการสอนจริยธรรม

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.114 ว32ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2527Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.114 ว32ค] (4).

การสำรวจความต้องการทางการศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.78 ว32ก] (1).

รายงานผลการวิจัยขั้นสำรวจเรื่องกระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองในโรงเรียนประถมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 323.6 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, ม.ป.ปAvailability: No items available