Refine your search

Your search returned 80 results from 128718 records. Subscribe to this search

|
นโยบายข้าว ปี 2537-2544 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 633.18 ส215น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตร, 2536Availability: No items available

การศึกษาปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและสินเชื่อการเกษตรและแนวทางแก้ไข / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.13 ส215ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2534Availability: No items available

การเกษตรของประเทศไทย = Agriculture in Thailand

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 630 ส215ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 630 ส215ก] (1).

ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 630 ก57ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2535Availability: No items available

ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงปีการเพาะปลูก 2535/33

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 633.3 ก57ต Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2534Availability: No items available

ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 623 ส215ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2534Availability: No items available

ความต้องการใช้ไม้ในอนาคต

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 674.8 ส2151 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535Availability: No items available

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: book Book; Format: print Availability: No items available

การค้าสินค้าเกษตร

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 338.17 ส215ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.17 ส215ก] (1).

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: book Book; Format: print Availability: No items available

เป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ ปี 2535

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 633 ส215ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2535Availability: No items available

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: book Book; Format: print Availability: No items available

ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรของไทย พ.ศ 2535-2540

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 631.8 ส215ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยเศรษฐกิจปัจจัยการผลิตและเทคโนเกษตร, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 631.8 ส215ค] (1).

ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 630 ส215ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537Availability: No items available

รายงานผลการสำรวจอ้อยโรงงาน ปีเพาะปลูก 2528/29

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 633.626 ศ57ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สถิติการเกษตร, 2530Availability: No items available

การประเมินผลเบื้องต้นของการดำเนินงานตามโครงการสาธิตการเกษตรในเขตใช้น้ำฝนเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรยากจนในเขตเกษตรน้ำฝน

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 630 ศ57ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงาน Availability: No items available

การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง ระบบการเกษตรในเขตใช้น้ำฝน วันที่ 11-14 ธันวาคม 2528 ณ สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ วันที่ 18-21 ธันวาคม 2528 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 630 ศ57ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 630 ศ57ก] (1).

รายงานผลการสำรวจมะม่วง ปีเพาะปลูก 2528

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 634.44 ศ57ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ปAvailability: No items available

ข้อมูลเกี่ยวกับปศุสัตว์ ประจำปี 2529 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Call number: 636 ศ57ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2529Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร [Call number: 636 ศ57ข] (1).