Your search returned 12 results from 128642 records. Subscribe to this search

|
รายงานผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: 300.7 ค1411ร 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 300.7 ค1411ร 2547] (1).

ความรู้เรื่องหลัดสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง การจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [CD-ROM] /สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: CD1 1947 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1947] (1).

ความรู้เรื่องหลัดสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง การจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [CD-ROM] /สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: CD1 1948 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1948] (1).

ความรู้เรื่องหลัดสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง การจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี [CD-ROM] /สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: CD1 1949 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1949] (1).

ความรู้เรื่องหลัดสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง การจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา [CD-ROM] /สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: CD1 1950 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1950] (1).

การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: 370.111 ค1411ก 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.111 ค1411ก 2548] (5).

การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: 370.111 ค1411ก 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.111 ค1411ก 2548] (5).

การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: 370.111 ค1411ก 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.111 ค1411ก 2548] (5).

การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: 370.111 ค1411ก2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.111 ค1411ก2548] (5).

การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: 370.111 ค1411ก 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.111 ค1411ก 2548] (5).

การจัดการทรัพยากรห้องสมุด / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 027.8 ค1311ก 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 027.8 ค1311ก 2558] (2).

การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระทรางศึกษาธิการ | สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 027.8 ค1311ก 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 027.8 ค1311ก 2558] (1).