Refine your search

Your search returned 213 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
คู่มือครูการวาดภาพบนกระดานดำ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 740.7 ส215ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2530Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 740.7 ส215ค] (11).

แผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็ก / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.21 ส215ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.21 ส215ผ] (4).

คู่มือการจัดกิจกรรมเกม และการเล่นกลางแจ้ง สำหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 790.1926 ส215ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 790.1926 ส215ค] (1).

รายงานการประเมินผลความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2512

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.27 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ กองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.27 ส215ร] (1).

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 375.006 ส215ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 375.006 ส215ก] (3).

ทำเนียบสื่อสารสร้างสรรค์จากศูนย์วิชาการ ค.พ.ศ.

by โครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (ค.พ.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.33 ค87ท Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ., [2534]Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 371.33 ค87ท] (5).

แนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 027.8222 ก1711น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 027.8222 ก1711น] (4).

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372 ส215ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2534]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 372 ส215ว] (1).

คู่มือครูชุดกิจกรรมการเสริมสร้างมโนภาพแห่งตนเพื่อการทำงานกลุ่ม : รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

by กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.118 ศ311ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534Availability: No items available

ชุดกิจกรรมการสอนและการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ส215ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2534Availability: No items available

ชุดกิจกรรมการสอนและการฝึกทักษะการแก้ปัญหา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ค14ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 371.102 ค14ก] (1).

การระดมสรรพกำลังและการลงทุนทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370 ค14ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: 370 ค14ก] (1).

รายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)เรื่องการใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.201 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2535Availability: No items available

โครงการห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 027.8 ค14ค Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525-2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 027.8 ค14ค] (7).

รายชื่อหนังสือเด็ก พ.ศ.2528

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 028.52 ค14ร Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 028.52 ค14ร] (1).

รายงานการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.1 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: 372.1 ส215ร] (1).

ผลงานการวิจัยของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ 2533-2534.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.7 ก177ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, [2534]Availability: No items available

รายงานการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยในระดับประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษาของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.2 ส215ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, [2534]Availability: No items available

แนวการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 510.72 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2535Availability: Items available for loan: หัองยุพิน พิพิธกุล/ชั้น5 [Call number: 510.72 ก17น] (1).