Your search returned 61 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
การโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น = Elementary linear programmin / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ

by นิกร วัฒนพนม.

Call number: 512.5 น31ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 512.5 น31ก] (1).

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ = Project analysis and appraisal / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ

by ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.

Call number: 658.404 ป1711ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือเก่า/ชั้น 3 [Call number: 658.404 ป1711ก] (2).

เทคนิคการวิเคราะห์สถิติประชากร / สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ.

by สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 310 ส17ท Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 310 ส17ท] (1).

ทฤษฎีและหลักวิชาวิจัยสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ

by สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

Call number: 300.72 ส17ท Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 300.72 ส17ท] (1).

ดรรชนีเอกสารการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / กฤตชญา รัตนประทีป...[และคนอื่น ๆ]

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Call number: 021.6016 ส215ด Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: 021.6016 ส215ด] (1).

รายงานสัมมนาสภาอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 3 ด้วยเทคนิคการประชุมแบบซินดิเกต

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 378.05 ส14ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526Availability: No items available

บรรณานุกรมการพัฒนาเมือง

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Call number: 011.54 ส14บ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526Availability: No items available

นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับหัวหน้าโครงการรุ่นที่ 1

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 001.4 บ114น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4 บ114น] (1).

นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับหัวหน้าโครงการ รุ่นที่ 4

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 001.4092 บ114น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528Availability: No items available

นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับหัวหน้าโครงการ รุ่นที่ 5

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 001.4092 บ114น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 001.4092 บ114น] (1).

หนังสือและผลงานวิจัย.

by พัชรี ม้ามณี, ผู้รวบรวม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Call number: 015.593 พ112ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529Availability: Items available for reference: [Call number: 015.593 พ112ห] (2).

วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์

by ภาวนา ยังเยี่ยม [, ผู้รวบรวม.] | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Call number: 015.593 ภ27ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529Availability: Items available for reference: [Call number: 015.593 ภ27ว] (2).

ยี่สิบปีผลงานวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / พันธ์พิงค์ ธรมชัช, วนิดา โสตเนี่ยม และพรพรรณ คีตากร

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | พรวรรณ คีตากร [, ผู้แต่งร่วม] | พันธ์พิงค์ ธรมชัช [, ผู้แต่ง] | วนิดา โสตเนี่ยม [, ผู้แต่งร่วม].

Call number: 016.3 บ114ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529Availability: No items available

รายงานกิจการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 371.2 บ14ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524Availability: Items available for reference: [Call number: 371.2 บ14ร] (1).

ครบรอบ 20 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 378.1 บ114ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Items available for reference: [Call number: 378.1 บ114ค] (2).

หลักสูตรโครงการปริญญาเอก สาขาประชากรและการพัฒนา คณะสถิติประยุกต์

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 378.199 บ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527Availability: No items available

เอกสารประกอบการสอน รายวิชากิจกรรมร่วมหลักสูตร / สมภพ เจิมขุนทด.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Call number: 371.89 บ1143อ 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.89 บ1143อ 2542] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน / สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย.

Call number: 328.3 บ1143ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 254?Availability: Items available for loan: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 328.3 บ1143ร] (1).

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ : บรรณานุกรม / สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Call number: 013.3511 บ114พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539Availability: No items available

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2508-2537 / สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Call number: 895.915 บ114พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 895.915 บ114พ] (1).