Your search returned 6 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) / อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร [, บรรณาธิการ.] | ศุภการ สิริไพศาล [, บรรณาธิการ.] | อรพินท์ คำสอน [, บรรณาธิการ.].

Call number: 959.3 ห1531 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555Other title: เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ห1531 2555] (1).

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13 (จารึกและบันทึกเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกและพระราชพงศาวดารฉบับปลีก) / อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ.

by ธิษณา วีรเกียรติสุนทร [, บรรณาธิการ.] | ศุภการ สิริไพศาล [, บรรณาธิการ.] | อรพินท์ คำสอน [, บรรณาธิการ.].

Call number: 959.3 ห1531 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555Other title: จารึกและบันทึกเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกและพระราชพงศาวดารฉบับปลีก..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ห1531 2555] (1).

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 15 (เอกสารตะวันตกและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก) / อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ.

by ธิษณา วีรเกียรติสุนทร [, บรรณาธิการ.] | ศุภการ สิริไพศาล [, บรรณาธิการ.] | อรพินท์ คำสอน [, บรรณาธิการ.].

Call number: 959.3 ห1531 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555Other title: เอกสารตะวันตกและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก | ร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 15 (เอกสารตะวันตกและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก) | หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 15 (เอกสารตะวันตกและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก).Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ห1531 2555] (1).

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 16 (เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก) / อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ.

by ธิษณา วีรเกียรติสุนทร [บรรณาธิการ] | ศุภการ สิริไพศาล [บรรณาธิการ] | อรพินท์ คำสอน [บรรณาธิการ].

Call number: 950.53 ห1531 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555Other title: เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 950.53 ห1531 2555] (1).

ภูมิปุตรา : ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนาประเทศของมาเลเซีย / ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์รุ่ง.

by ศุภการ สิริไพศาล | อดิศร ศักดิ์สูง.

Call number: 959.5 ศ461ภ 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 959.5 ศ461ภ 2554] (2).

พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน / ศุภการ สิริไพศาล.

by ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Call number: 330.9593 ศ461พ 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ศ461พ 2560] (2).