Refine your search

Your search returned 163 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
สี่สิบสองปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 28 เมษายน 2534.

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Call number: 378 ม19ส Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 378 ม19ส] (1).

ประมวลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 929.7 ท56ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2529Availability: Items available for reference: [Call number: 929.7 ท56ป] (1).

36 พรรษา สมเด็จพระเทพฯของเรา / โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และธนาคารกรุงเทพ

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ธนาคารกรุงเทพ.

Call number: 929.7 ท56ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 929.7 ท56ส] (2).

เจ้าฟ้านักพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพัฒนศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

Call number: 929.7 ท56จ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: 929.7 ท56จ] (2).

อนาคตไทยและการศึกษาเพื่อปวงชนในอนาคต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

by ลิปปนนท์ เกตุทัต | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.7 ส35อ Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์, 2534Availability: No items available

บรรณานุกรมแผ่นเสียง

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ.

Call number: 011.38 ศ37บ Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535Availability: No items available

งานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บทคัดย่อ เล่ม 5

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Call number: 015.593 ม19ง Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ม.ป.ปAvailability: No items available

รายงานการศึกษาดูงานการศึกษานอกโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาผู้ใหญ่ รุ่น 11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

by นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาผู้ใหญ่ รุ่น 11.

Call number: 374 น38ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 374 น38ร] (1).

ชาวบรรณ'28

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Call number: 020 ศ17ช Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2528Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 020 ศ17ช] (3).

คู่มือการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนชนบท

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Call number: 028.5 ศ17ค Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 028.5 ศ17ค] (2).

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 080 ศ17ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 080 ศ17ว] (5).

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศึกษาศาสตร์.

Call number: 370.03 ม19ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 370.03 ม19ส] (2).

การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ระบบพฤติกรรมศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

Call number: 001.4 ม19ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533Availability: No items available

นิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการเรื่องคอมพิวเตอร์กับการศึกษาไทย : ปัจจุบัน-อนาคต

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Call number: 371.334 ม19น Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2534Availability: No items available

ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21-23 มกราคม 2536 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ / อุดม หนูทอง, บรรณาธิการ

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ | อุดม หนูทอง [, บรรณาธิการ].

Call number: 390.09 ม19ท Material type: book Book; Format: print Publisher: สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2536Availability: No items available

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

Call number: 923.1 ม19ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1 ม19ว] (1).

ตัวแปรที่สามารถทำนายผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณ ฑิต (พฤติกรรมศาสตร์) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ / ผจงจิต อินทสุวรรณ...[และคนอื่นๆ]

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

Call number: 378.16 ม19ต Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536Availability: No items available

44 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เม.ย.2536

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

Call number: 378.05 ม19ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ศว.ประสานมิตร, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 378.05 ม19ส] (1).

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

Call number: 923.1 ม19ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2536]Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1 ม19ว] (1).

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 378.2 พ34 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 378.2 พ34] (1).